Vahingonkorvaus käytetyn asunnon kaupassa

Käytetyllä asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka on jo aiemmin ollut asumiskäytössä. Tämän lisäksi asunnon täytyy olla myyty vähintään kerran.

Käytetyn asunnon ostajalla on oikeus saada myyjältä vahingonkorvausta, jos asunnossa ilmenee ennen kaupantekohetkeä myyjän tiedossa ollut (tai hänen olisi pitänyt tietää) virhe, jolla on tai olisi ollut olennaista vaikutusta kauppaan. Toisin sanoen käytetyn asunnon virhe tarkoittaa sellaista virhettä, jossa asunto ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa olevan sovittu.

Jos asunnossa on ollut myyjän tiedossa ollut (tai hänen olisi pitänyt tietää) virhe, kyseessä on myyjän tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti. Ostajan on kuitenkin myös täytynyt täyttää oma selonottovelvollisuutensa, jotta hän on oikeutettu saamaan vahingonkorvausta. Jos ostaja ei ole täyttänyt selonottovelvollisuuttaan (ennakkotarkastanut asuntoa), hän ei voi vedota sellaiseen virheeseen, joka hänen olisi pitänyt tarkastuksessa havaita.

Asunnossa katsotaan olevan virhe myös silloin, jos myyjä itse tai hänen edustajansa (esim. kiinteistönvälittäjä) antaa asunnosta virheellistä tietoa ennen kauppaa. Myyjän tai hänen edustajansa on annettava oma-aloitteisesti tietoja sellaisista seikoista, joiden katsotaan olennaisesti vaikuttavan ostajan ostopäätökseen. Tällainen tieto on esimerkiksi se, että asunto poikkeaa normaalitasosta tai se, että asunnossa on vikoja, joita ei voi normaaleissa oloissa havaita.

Käytetyn asunnon vahingonkorvauksen määrän arvioinnissa otetaan huomioon mm. asunnon hinta, sen ikä, asunnon alueen tavanomainen varustetaso sekä kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset. Vahingonkorvaus suoritetaan aina ns. täyden korvauksen periaatteella.

Jos myyjä kuitenkin osoittaa, että virhe ei johtunut hänen huolimattomuudestaan, ostajalla ei ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Ostajalla on kuitenkin tietyissä tapauksissa mahdollisuus saada asunnosta hinnanalennus. Toisin kuin vahingonkorvaus, hinnanalennus on aina kohtuullinen korvaus virheestä.

Asuntokauppojen (uusien ja vanhojen) vahingonkorvauksesta säädetään asuntokauppalaissa.

Kts. asuntokaupan hinnanalennus, asuntokaupan reklamaatio, asuntokauppalaki, ennakkotarkastusvelvollisuus, piilevä virhe, salainen taloudellinen virhe, salainen virhe, selonottovelvollisuus, tiedonantovelvollisuus

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.