Piilevä virhe

Piilevä virhe kiinteistö- ja asuntokaupassa tarkoittaa virhettä kiinteistössä tai asunnossa, josta myyjä ei kaupantekohetkellä tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää. Piilevä virhe on esimerkiksi virhe, jota ei löydy tai se ei tule esiin edes asiantuntijan tekemässä peruskuntotarkastuksessa. Se saattaa tulla esiin vasta esimerkiksi ostajan tehdessä laajaa remonttia kiinteistöön.

Piilevään virheeseen on vedottava lain säätämässä kohtuullisessa ajassa, joka tyypillisesti on noin 3–4 kuukautta.

Kiinteistökaupassa myyjän virhevastuu on viisi vuotta siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu ostajalle. Asuntokaupoissa vastuuaika on kaksi vuotta.

Jos virhe on ollut myyjän tiedossa kaupantekohetkellä eikä hän ole ilmoittanut siitä ostajalle, kyseessä ei ole piilevä virhe vaan myyjä on tällöin syyllistynyt tiedonantovirheeseen. Ostaja voi tällöin vaatia myyjältä vahingonkorvausta aiheutuneista kustannuksista.

Piilevä virhe vaikuttaa olennaisesti kiinteistön laatuun ja sen täytyy olla merkittävä. Tyypillisesti virhe on merkittävä silloin, kun sen korjauskustannukset ovat noin 5 % kiinteistön kauppahinnasta.

Kiinteistökaupan osalta piilevän virheen ominaisuuksista säädetään maakaaressa, asuntokaupoissa puolestaan asuntokauppalaissa. Piilevän virheen määritelmä eroaa hieman toisistaan lakien määritelmissä.

Virheen arvioinnissa otetaan huomioon mm. kiinteistön kauppahinta sekä ne ominaisuudet, joita myydyltä kiinteistöltä voi perustellusti odottaa (esim. vanha vai uusi kiinteistö, peruskorjaukset, mahdolliset riskirakenteet). Virhe arvioidaan aina yksilöllisesti ja tapauskohtaisesti.

Piilevästä virheestä käytetään myös termiä salainen virhe.

Kts. asuntokaupan reklamaatio, asuntokauppalaki, ennakkotarkastusvelvollisuus, kiinteistökauppa, kiinteistökaupan reklamaatio, kiinteistön laatuvirhe, maakaari, salainen taloudellinen virhe, selonottovelvollisuus, tiedonantovelvollisuus

Kts. Maakaari (Finlex), Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.