Tekstit aiheesta: Laki

Vuositarkastus

Vuositarkastus tarkoittaa uuteen asunto-osakeyhtiöön tehtävää tarkastusta, joka järjestetään aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 15 kuukauden kuluttua rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä tai kun lisärakennetut asunnot on otettu käyttöön. Tarkastuksen ajankohdasta on ilmoitettava vähintään 1 kuukautta ennen sen toimittamista. Perustajaosakkaan eli myyjän on annettava tieto vuositarkastuksesta ostajalle sekä asuntoyhteisön ohella vakuuden antajalle. Kaikki asunnoissa havaitut virheet on ilmoitettava vuositarkastuksen…

Lue lisää

Vuokrasopimus

Vuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla esineen omistaja tai käyttöoikeuden haltija (vuokranantaja) luovuttaa vastiketta vastaan toiselle hänen määräysvallassaan olevan käyttöoikeuden tietyn määräajan ajaksi taikka toistaiseksi. Yksinkertaisuudessaan vuokrasopimuksella siis vuokrataan jokin kohde vuokralaiselle. Vuokrasopimuksen kohteena voi olla mm. irtain esine, maa-alue, asunto tai rakennus taikka sen osa. Tiettyjen sopimuksessa sovittujen ehtojen tulee kuitenkin täyttyä, jotta sopimusta voidaan nimenomaan…

Lue lisää

Vuokraoikeutta koskeva rasitustodistus

Vuokraoikeutta koskevassa rasitustodistuksessa ilmoitetaan vuokraoikeuteen kohdistuvat oikeudet ja rasitukset, kuten kiinnitykset. Tyypillisesti kiinteistön kiinnitys tarkoittaa sitä, että sitä käytetään velan (esim. asuntolaina) tai muun saamisen vakuutena. Kiinnitys on merkittävä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, vaikka kyseessä olisikin vuokraoikeus. Kts. kiinnitys, rasite, vuokraoikeus

Vuokraoikeustodistus

Vuokraoikeustodistuksella osoitetaan vuokraoikeuden voimassaoleva vuokraaja. Todistus kuuluu kirjaamisvelvollisuuden piiriin ja se yksilöidään laitostunnuksella. Vuokraoikeustodistuksen voi saada ainoastaan voimassaolevista kohteista. Vuokraoikeustodistuksessa ilmoitetaan sekä vuokralaiset että vuokranantajat. Muita vuokraoikeustodistuksesta löytyviä tietoja ovat laitostunnus oikeuden laji asiakirjat voimassaolo asianumero arkistoviite sijaintirekisteriyksiköt kirjaamispäivä osuuksien suuruudet saannon tiedot Jos vuokraoikeus on kiinnityskelpoinen, vuokraoikeustodistukseen merkitään tiedot oikeuden sisällöstä ja perustamisesta sekä…

Lue lisää

Vuokraoikeus

Vuokraoikeus tarkoittaa lunastuslaissa ja maakaaressa säädettyä erityistä oikeutta. Erityiset oikeudet ovat kiinteistön omistusoikeutta suppeampia oikeuksia, jotka kuuluvat jollekin muulle kuin kiinteistön omistajalle itselleen. Riippuen vuokratun kohteen käyttötarkoituksesta, sen vuokrasuhteeseen sovelletaan eri maanvuokralain säädöksiä sen yleisten säännösten lisäksi. Maanvuokralaki erottelee eri käyttötarkoitukset seuraavasti: maanvuokra pysyvää asumista varten (tontinvuokra ja muu asuntoalueen vuokra) maanvuokra maatalouden harjoittamista varten…

Lue lisää

Virheilmoitus käytetyn asunnon kaupassa

Kun ostaja havaitsee virheen asunnossa, hänen on kohtuullisen ajan kuluessa reklamoitava asiasta. Useimmissa tapauksissa kohtuulliseksi ajaksi katsotaan 3–4 kuukautta siitä, kun virhe havaittiin tai kun virhe olisi pitänyt havaita. Käytetyssä asunnossa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sovitusta se ei vastaa myyjän antamia tietoja asunnosta, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen kauppaan myyjä jättää kertomatta tiedon, jolla…

Lue lisää

Varainsiirtovero

Varainsiirtovero on kiinteistön, asunto-osakkeen tai muun arvopaperin ostosta maksettu vero. Varainsiirtoveron maksaa luovutuksen saaja eli ostaja. Tämän lisäksi saaja on velvollinen antamaan Verohallinnolle varainsiirtoveroilmoituksen. Kiinteistöjen ja rakennusten varainsiirtovero on 4 % kiinteistön kauppahinnasta. Tähän kategoriaan kuuluvat mm. tontti ja sillä mahdollisesti sijaitsevat rakennukset (esim. omakotitalo), maa-alue ja sillä mahdollisesti sijaitseva kesämökki sekä pelkkä rakennus tai…

Lue lisää

Vallintarajoitus

Vallintarajoitus tarkoittaa tietyn omistajan määräysvaltaa tiettyyn esineeseen tai asiaan, eli sen määräämistä on rajoitettu. Esimerkiksi vain toisen aviopuolison omistama asunto, jossa aviopari asuu yhdessä, on vallintarajoituksen alainen. Tämä tarkoittaa sitä, että aviopuoliso ei saa myydä asuntoa ilman toisen aviopuolison suostumusta. Myös vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus kuuluu vallintarajoituksen piiriin, eli puoliso ei esimerkiksi voi irtisanoa vuokrasopimusta…

Lue lisää

Vakiokorvaus

Asunto-osakekaupassa kaupan osapuolilla (myyjä ja ostaja) on mahdollisuus sopia käsirahan tai vakiokorvauksen maksamisesta ennen varsinaisen kaupan tekemistä. Käsiraha on asunnon ostajan ostotarjouksen yhteydessä maksettu vakuusmaksu myyjälle, jonka myyjä palauttaa, jos ei hyväksy ostajan ostotarjousta. Jos myyjä hyväksyy tarjouksen, käsiraha lasketaan osaksi lopullista kauppahintaa. Jos ostaja ostotarjouksen jälkeen kieltäytyy ostamasta asuntoa ostotarjouksen ja maksetun käsirahan jälkeen…

Lue lisää

Vahingonkorvaus käytetyn asunnon kaupassa

Käytetyllä asunnolla tarkoitetaan asuntoa, joka on jo aiemmin ollut asumiskäytössä. Tämän lisäksi asunnon täytyy olla myyty vähintään kerran. Käytetyn asunnon ostajalla on oikeus saada myyjältä vahingonkorvausta, jos asunnossa ilmenee ennen kaupantekohetkeä myyjän tiedossa ollut (tai hänen olisi pitänyt tietää) virhe, jolla on tai olisi ollut olennaista vaikutusta kauppaan. Toisin sanoen käytetyn asunnon virhe tarkoittaa sellaista…

Lue lisää