Vallintarajoitus

Vallintarajoitus tarkoittaa tietyn omistajan määräysvaltaa tiettyyn esineeseen tai asiaan, eli sen määräämistä on rajoitettu. Esimerkiksi vain toisen aviopuolison omistama asunto, jossa aviopari asuu yhdessä, on vallintarajoituksen alainen. Tämä tarkoittaa sitä, että aviopuoliso ei saa myydä asuntoa ilman toisen aviopuolison suostumusta.

Myös vuokraoikeus tai muu käyttöoikeus kuuluu vallintarajoituksen piiriin, eli puoliso ei esimerkiksi voi irtisanoa vuokrasopimusta ilman toisen puolison suostumusta.

Myös aviopuolisoiden yhteisessä kodissa oleva tietty irtain omaisuus on vallintarajoituksen alaista omaisuutta. Näitä ovat esimerkiksi huonekalut, kodinkoneet, matot ja koriste-esineet sekä puolisoiden tarpeelliset työvälineet ja henkilökohtaiset esineet. Näiden lisäksi vallintarajoituksen alaista omaisuutta on myös sellainen irtain omaisuus, joka on tarkoitettu lasten henkilökohtaista käyttöä varten.

Edellä mainittujen irtainten esineiden luovuttamiseen tarvitaan aina lähtökohtaisesti toisen aviopuolison suostumus, ja niiden vallintarajoitus on voimassa riippumatta siitä, onko puolisoilla avioehto toisensa omaisuuteen. Tämä johtuu siitä, että avioehto tulee voimaan vasta avioliiton päättyessä.

Jos aviopuolisot ovat myymässä vain toisen puolison omistamaa kiinteistöä, jossa he kuitenkin yhdessä asuvat, tarvitaan toiselta puolisolta (ei kiinteistön omistaja) kirjallinen suostumus kiinteistön luovutukselle. Jos kirjallista suostumusta ei ole, kauppa voidaan julistaa pätemättömäksi.

Jos kyseessä on puolestaan osakeyhtiön osakkeet, vuokraoikeudet tai muu oikeus samaisessa tilanteessa, vaaditaan ainoastaan toisen puolison suostumus.

Jos suostumuksen hankinta kuitenkin aiheuttaisi kohtuutonta haittaa tai viivästystä, suostumusta ei vaadita. Lain mukaan tällainen syy on poissaolo tai muu poissaoloon verrattava este.

Toisella puolisolla on myös oikeus esimerkiksi osallistua ja edustaa osakkeen omistavaa puolisoa asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa ilman erillistä valtakirjaa. Samaa oikeutta ei esimerkiksi ole leskellä, vaikka hänellä olisikin asunnon hallintaoikeus; leski voi edustaa osakkeen omistanutta puolisoaan ainoastaan, jos oikeus on testamentattu hänelle tai kuolinpesän osakkaat valtuuttavat hänet edustamaan heitä.

Kiinteistön osalta vallintarajoitus merkitään myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin sekä rasitustodistukseen.

Vallintarajoituksesta säädetään avioliittolaissa. Tyypillisesti vallintarajoituksen kesto rajataan yhtä pitkäksi kuin puolisoiden avioliitto.

Kts. avioehto

Kts. Avioliittolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.