Vuokraoikeus

Vuokraoikeus tarkoittaa lunastuslaissa ja maakaaressa säädettyä erityistä oikeutta. Erityiset oikeudet ovat kiinteistön omistusoikeutta suppeampia oikeuksia, jotka kuuluvat jollekin muulle kuin kiinteistön omistajalle itselleen.

Riippuen vuokratun kohteen käyttötarkoituksesta, sen vuokrasuhteeseen sovelletaan eri maanvuokralain säädöksiä sen yleisten säännösten lisäksi. Maanvuokralaki erottelee eri käyttötarkoitukset seuraavasti:

  • maanvuokra pysyvää asumista varten (tontinvuokra ja muu asuntoalueen vuokra)
  • maanvuokra maatalouden harjoittamista varten (rakennetun viljelmän vuokra ja maatalousmaan vuokra)
  • muu maanvuokra eli kiinteistön tai alueen vuokra kaikkiin muihin tarkoituksiin kuin esim. vapaa-ajan asuntoa tai liiketarkoituksia varten

Maanvuokraoikeus on yksi tyypillisimmistä erityisistä oikeuksista, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että omakotitalo sijaitsee kaupungin omistamalla vuokratontilla. Maanvuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sopimukseen on otettava mukaan kaikki sopimusehdot. Vuokraoikeudelle on aina haettava rekisteröintiä Maanmittauslaitokselta.

Vuokraoikeuden rekisteröimistä on haettava viimeistään kuuden kuukauden kuluttua vuokraoikeuden perustamisesta, jos

  • vuokraoikeus voidaan luovuttaa edelleen maanomistajaa kuulematta
  • alueella on vuokralaiselle kuuluvia rakennuksia
  • alueelle saa rakentaa vuokralaiselle kuuluvia rakennuksia

Jos vuokraoikeus (tai muu erityinen oikeus) on perustettu henkilölle tai yritykselle, se kirjataan lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin erityisenä oikeutena ja se näkyy kiinteistön rasitustodistuksessa. Nämä oikeudet ovat määräaikaisia ja niiden voimassaolo lakkaa joko määräajan umpeuduttua tai henkilön kuoltua. Maanvuokrasopimuksen enimmäisvuokra-aika on 100 vuotta. Poikkeuksena tähän on maanvuokra maatalouden harjoittamista varten, jonka vuokra-aika on huomattavasti lyhyempi.

Maanvuokra voi kohdistua myös muuhun maa- tai vesialueeseen kuin vain kiinteistöön.

Kts. kiinteistö, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri, maakaari, rasite, vesialue, vuokraoikeustodistus, vuokrasopimus

Kts. Maanvuokralaki (Finlex), Maakaari (Finlex), Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta (Finlex)

Vuokraoikeus voi tarkoittaa myös asunnon vuokralaisen vuokraoikeutta, josta säädetään laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta. Tässä tapauksessa vuokraoikeus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vuokralainen ei ilman vuokrasopimuksessa annettua tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa voi siirtää vuokraoikeuttaan toiselle henkilölle.

Vuokralainen voi kuitenkin siirtää vuokraoikeutensa huoneistossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jommankumman puolison vanhemmalle ilman vuokranantajan lupaa. Vuokraoikeuden siirrosta on kuitenkin välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kirjallisesti.

Vuokranantajalla on oikeus perustellusta syystä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa perheenjäsenelle. Tällöin vuokranantajan on saatettava peruste siirron vastustamisesta tuomioistuimen tutkittavaksi.

Kts. asuinhuoneiston vuokrasopimus

Kts. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.