Vesialue

Vesialue tarkoittaa muutoin kuin tilapäisesti veden peittämää aluetta ja se voi olla joko luonnollinen tai keinotekoinen. Vesialue rajautuu keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan mukaan.

Vesialueet jaetaan tyypillisesti kahteen eri kategoriaan, jotka puolestaan kattavat laajasti erilaisia veden peittämiä alueita. Nämä kategoriat ovat vesistöt ja vesistöä pienemmät tai vähäisemmät vesialueet.

Kaikilla Suomen vesialueilla on omistaja, jotka ovat suurelta osin yksityisten omistuksessa. Yksityisten vesialueet voivat olla joko yhden kiinteistön vesialueita tai yhteisiä vesialueita.

Suomen valtio puolestaan omistaa Suomen yleiset vesialueet. Näihin kuuluvat Suomen aluevedet merellä sekä suurten järvien selät, jotka sijaitsevat kylien rajojen ulkopuolella. Poikkeus tähän on Ahvenanmaa, jossa vesialueet omistaa Ahvenanmaan maakunta. Yleiset vesialueet merkitään kiinteistörekisteriin kiinteistöinä.

Vesialueista säädetään mm. kiinteistönmuodostamisasetuksessa. Kyseinen asetus tosin lukee vesialueiksi vain vesilain mukaiset vesistöt.

Suomen yleisiä, valtion omistamia vesialueita hallinnoi Metsähallitus. Kaikkiaan Metsähallituksen hoidossa on 3 419 000 hehtaaria vesialueita, joista yleisiä vesialueita on 78 %. Suurin osa – 2 555 000 hehtaaria – näistä vesialueista sijaitsee merialueilla.

Kts. Kiinteistönmuodostamisasetus (Finlex), Vesilaki (Finlex), Metsähallituksen hallinnoimat valtion maa- ja vesialueet (Metsähallitus)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.