Rasite

Rasite tarkoittaa kiinteistön tai kunnan oikeutta käyttää toisen kiinteistön tai muun rekisteriyksikön aluetta laissa määritellyllä tavalla. Yksinkertaistettuna rasite on siis kahden kiinteistön välinen käyttösuhde, jolla edistetään oikeutetun kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä. Viranomaistahot päättävät rasitteista.

Lain mukaan rasitteet täytyy olla tarpeellinen saajakiinteistölle eikä siitä saa aiheutua huomattavaa haittaa rasitetulle rekisteriyksikölle tai rasiteoikeuden haltijalle.

Rasite voi olla joko kiinteistörasite tai rakennusrasite. Kiinteistörasite perustetaan kiinteistönmuodostamista koskevan lain nojalla, rakennusrasitetta puolestaan ei. Rakennusrasite voi olla esimerkiksi autopaikkojen käyttöoikeus.

Kun rasite muodostetaan, se kirjataan kiinteistörekisteriin. Rasite kohdistuu aina kiinteistöön, ei kiinteistönomistajaan, joten se siirtyy kiinteistön seuraavalle omistajalle, jos kiinteistö myydään.

Kts. kiinteistö, kiinteistöjärjestelytoimitukset, kiinteistölainsäädäntö, kiinteistölle perustettu etuus, kiinteistönmuodostamislaki, kiinteistörasite

Kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.