Virheilmoitus käytetyn asunnon kaupassa

Kun ostaja havaitsee virheen asunnossa, hänen on kohtuullisen ajan kuluessa reklamoitava asiasta. Useimmissa tapauksissa kohtuulliseksi ajaksi katsotaan 3–4 kuukautta siitä, kun virhe havaittiin tai kun virhe olisi pitänyt havaita.

Käytetyssä asunnossa katsotaan olevan virhe, jos

  • se poikkeaa sovitusta
  • se ei vastaa myyjän antamia tietoja asunnosta, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen kauppaan
  • myyjä jättää kertomatta tiedon, jolla on tai olisi voinut olla olennainen vaikutus kauppaan tai kauppahintaan
  • asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin mitä ostaja voi perustellusti odottaa

Ostajan tekemästä reklamaatiosta on selvittävä vähintään asunnosta löytyvän virheen kuvaus sekä vaatimus, jonka ostaja virheen perusteella esittää (hinnanalennus, kaupan purku tai vahingonkorvaus). Jos mahdollista, vaatimuksille on suositeltavaa esittää euromääräinen summa. Kyseistä summaa on kuitenkin vaikea ensimetreillä arvioida, ja sitä voikin täydentää ja tarkentaa tarkempien tutkimusten ja/tai korjaustöiden edetessä. Jos kuitenkin virheen tutkimusten edetessä havaitaan uusi virhe, siitä on tehtävä uusi, erillinen reklamaatio.

Käytetyn asunnon kohdalla virheilmoitus on tehtävä maksimissaan asuntokauppalaissa säädetyn 2 vuoden kuluessa hallinnan luovutuksesta tai kaupanteosta. Mikäli virheilmoitus tehdään tämän määräajan jälkeen, ostaja ei voi enää vedota virheeseen. Jos myyjän katsotaan menetelleen törkeän huolimattomasti tai kunnianvastaisesti, virheeseen voi vedota myös tämän määräajan jälkeen.

Jos kyseessä on piilevä virhe, josta myyjäkään ei ollut tietoinen eikä hänen olisikaan pitänyt tietää, hän saattaa vapautua korvausvastuusta. Tällöin myyjän on todistettavasti osoitettava, ettei hän ollut tietoinen virheestä.

Kannattaa huomioida myös se, että jos asunnon ostaja ei ole täyttänyt selonottovelvollisuuttaan eli tarkistanut asuntoa ennen kauppaa, hän ei voi vedota virheeseen, jonka hän olisi tai olisi voinut havaita asunnon tarkastuksen yhteydessä.

Kts. asuntokaupan reklamaatio, ennakkotarkastusvelvollisuus, piilevä virhe, salainen taloudellinen virhe, selonottovelvollisuus, tiedonantovelvollisuus

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.