Vuokrasopimus

Vuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla esineen omistaja tai käyttöoikeuden haltija (vuokranantaja) luovuttaa vastiketta vastaan toiselle hänen määräysvallassaan olevan käyttöoikeuden tietyn määräajan ajaksi taikka toistaiseksi. Yksinkertaisuudessaan vuokrasopimuksella siis vuokrataan jokin kohde vuokralaiselle.

Vuokrasopimuksen kohteena voi olla mm. irtain esine, maa-alue, asunto tai rakennus taikka sen osa. Tiettyjen sopimuksessa sovittujen ehtojen tulee kuitenkin täyttyä, jotta sopimusta voidaan nimenomaan kutsua vuokrasopimukseksi.

Kun vuokrataan asuntoa, rakennusta tai tiettyä rakennuksen osaa, puhutaan tyypillisesti huoneenvuokrasta. Vuokrattavasta kohteesta puolestaan käytetään nimitystä huoneisto. Huoneenvuokrasta säädetään asuinhuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa.

Rakennus voidaan vuokrata myös siten, että sen alla ja ympärillä oleva maa-alue kuuluu vuokrasopimukseen. Usein tällainen tapaus tulee vastaan, kun vuokrataan omakotitaloa tai teollisuusaluetta. Kyseessä on siis sekä huoneenvuokra että maanvuokra (lisää alempana).

Se, kumpaa vuokrasopimusta kohteeseen tällöin sovelletaan, riippuu maa-alueen itsenäisestä merkityksestä vuokralaiselle. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos maa-alueen merkitys on suurempi kuin rakennusten, kyseessä on maanvuokra. Jos rakennuksella puolestaan on suurempi merkitys, kyseessä on huoneenvuokra.

Jos kyseessä on maa-alueen tai kiinteistön vuokra, siitä säädetään maanvuokralaissa. Maanvuokralla tarkoitetaan yksinomaista, vuokranantajan hallinnan poissulkevaa käyttöoikeutta. Sen on aina oltava vastikkeellinen eikä sitä voi perustaa esimerkiksi testamentilla tai lahjana. Pysyväksi perustettu käyttöoikeus ei myöskään ole maanvuokraa.

Maan vuokrasopimus on tehtävä aina kirjallisesti ja siihen on merkittävä kaikki sopimusehdot. Maksimivuokra-aika on 100 vuotta, pois lukien maanvuokraa maatalouden harjoittamista varten (lyhyempi aika). Jos kyseessä on ”muu maanvuokra”, vuokrasopimuksen voi tehdä myös toistaiseksi voimassaolevaksi.

Kun kyseessä on irtaimen vuokra, vuokrasopimuksesta säädetään kauppakaaressa. Sopimus on vapaamuotoinen. Jos vuokrattavan kohteen hallinta tai vuokraoikeus halutaan siirtää kolmannelle osapuolelle, vuokranantajalta on saatava tähän suostumus.

Vuokraajan velvollisuus on pitää vuokrattava esine sovittuna aikana ja sopimuksen mukaisessa kunnossa vuokraajan saatavissa. Vuokra-aikana vuokranantajalla on sekä kunnossapitovelvollisuus että vaaranvastuu.

Irtaimen vuokraan kuuluvat myös leasingsopimukset, jotka muodostavat irtaimen vuokran erityisryhmän. Leasingsopimuksissa tunnuksenomaista on mm. pitkä vuokra-aika.

Vuokrattavasta kohteesta riippumatta (maa, asunto, kiinteistö, irtain), vuokrasopimusta tehtäessä kummankin osapuolen on osoitettava henkilöllisyytensä luotettavalla tavalla. Jos kyseessä on huoneenvuokra, vuokranantajalla on luottotietolain mukainen oikeus tarkistaa vuokraajan luottotiedot.

Kun kyseessä on huoneenvuokra, sopimuksessa on oltava mukana kaikki ne liitteet, jotka halutaan osaksi sopimusta (esim. kuntotarkastuslomake). Liitteet eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa itse vuokrasopimuksen, hyvän vuokratavan tai asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain kanssa. Jos asunto vuokrataan kalustettuna, vuokrasopimuksessa on lueteltava kaikki vuokrasopimukseen kuuluvat kalusteet.

Jos vuokrasopimuksen ehtoja on tarpeellista muuttaa vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, muutokset on tehtävä kirjallisesti sekä vuokralaisen että vuokranantajan yhteisymmärryksestä.

Vuokrasopimuksen kohteesta riippumatta sopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti. Vain irtaimen vuokran voi tehdä hieman vapaamuotoisemmin, mutta tältäkin osin kirjallinen sopimus on suositeltavaa. Sopimustyypistä riippuen sen sisältö saattaa vaihdella, mutta kaikista sopimuksista tulee käydä ilmi ainakin

  • vuokralainen ja yhteystiedot
  • vuokranantaja ja yhteystiedot
  • sopimusehdot
  • vuokra-aika
  • vuokra ja käyttökorvaukset
  • vuokrantarkistaminen

Kts. asuinhuoneiston vuokrasopimus, käyttöoikeuden asteet, maan vuokraaminen

Kts. Maanvuokralaki (Finlex), Maakaari (Finlex), Kauppakaari (Finlex), Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (Finlex), Luottotietolaki (Finlex)

Kts. myös Vuokrasopimuksen tekeminen (Vuokraturva), Vuokraopas (Kuluttajaliitto)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.