Vuositarkastus

Vuositarkastus tarkoittaa uuteen asunto-osakeyhtiöön tehtävää tarkastusta, joka järjestetään aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 15 kuukauden kuluttua rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä tai kun lisärakennetut asunnot on otettu käyttöön. Tarkastuksen ajankohdasta on ilmoitettava vähintään 1 kuukautta ennen sen toimittamista. Perustajaosakkaan eli myyjän on annettava tieto vuositarkastuksesta ostajalle sekä asuntoyhteisön ohella vakuuden antajalle.

Kaikki asunnoissa havaitut virheet on ilmoitettava vuositarkastuksen yhteydessä. Taloyhtiön vastuulla on myös rakenteet, eristeet sekä perusjärjestelmät (mm. putkistot, sähköjärjestelmät), joten myös näihin liittyvät virheet on kirjattava. Tämän lisäksi vastuualueeseen kuuluvat yleiset tilat ja piha-alueet.

Jos näihin liittyviä virheitä ei ilmoiteta, vuositarkastuksen jälkeen myyjä ei enää vastaa virheenä asioista, jotka olisi pitänyt havaita ennen vuositarkastusta tai sen aikana. Poikkeuksena tähän on mahdolliset piilevät virheet, joiden kohdalla myyjän vastuuaika on 10 vuotta.

Taloyhtiö voi halutessaan myös palkata ulkopuolisen asiantuntijan selvittämään rakennuksen ja rakenteiden kunto. Usein tätä suositellaankin, koska taloyhtiöllä itsellään on harvemmin tietämystä esim. putkistoista, sähköjärjestelmistä ja rakennuksen vesikatosta. Asiantuntijoiden laatiman raportin avulla taloyhtiön on helppo tehdä listaus perustajaosakkaalle kiinteistössä ilmenevistä vioista ja puitteista.

Vaikka vuositarkastus on pakollinen uusille taloyhtiöille, sen toteuttamisesta ei ole määräyksiä laista, vaan sen voi järjestää esimerkiksi yhtenä tai useampana tarkastustilaisuutena.

Asuntokauppalaissa kuitenkin määrätään, että myyjän on laadittava vuositarkastuksesta pöytäkirja. Pöytäkirjalla ei ole mitään muotovaatimuksia, mutta siihen on kirjattava ainakin

  • vuositarkastuksen ajankohta
  • asianosaiset
  • ilmoitetut sekä tarkastuksessa havaitut virheet

Kaikille asianosaisille on tarjottava mahdollisuus tarkastaa pöytäkirja sekä esittää sitä koskevia huomautuksia. Huomautuksia on tehtävä vähintään kolmen viikon kuluessa pöytäkirjan tiedoksisaannista.

Kts. asunto-osakeyhtiö, asuntokauppalaki, piilevä virhe, uudisrakentaminen

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex), Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.