Tekstit aiheesta: Kiinteistö- ja asuntokauppa

Haitalliset rakennusmateriaalit

Haitallisilla rakennusmateriaaleilla tarkoitetaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita, joita on käytetty rakennuksen rakentamiseen. Yleisesti niistä käytetään nimitystä haitta-aineet. Nykyisin haitallisista rakennusmateriaaleista on luovuttu, mutta niitä voi olla edelleen ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa. Nämä materiaalit on otettava aina huomioon tehtäessä rakennukseen korjaus- ja/tai purkutöitä sekä rakennusjätteen lajittelussa. Tyypillisimpiä haitallisia rakennusmateriaaleja ovat asbesti kreosootti PCB-yhdisteet PAH-yhdisteet…

Lue lisää

Yhtiövastike

Yhtiövastike tarkoittaa asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä osakkaiden maksamaa maksua, jolla yhtiöt rahoittavat toimintaansa. Yhtiövastikkeen summa määräytyy yhtiöjärjestyksessä olevien vastikeperusteiden mukaisesti. Vastikeperusteet on tyypillisesti sidottu osakkeiden määrään tai osakehuoneistojen lattiapinta-alaan. Muita vastikeperusteita ovat mm. veden, sähkön tai lämmön luotettavasti arvioitu kulutus. Yhtiövastikkeesta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa, jonka mukaan ”osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen…

Lue lisää

Välityspalkkio

Välityspalkkio tarkoittaa kiinteistönvälittäjälle/välitysliikkeelle maksettavaa palkkiota silloin, kun kauppasopimus syntyy. Tyypillisesti välityspalkkio maksetaan heti kaupantekotilaisuudessa, mutta myös muunlainen maksuaika on sopimuksen mukaan mahdollinen. Välityspalkkion maksaa toimeksiantaja eli kiinteistön tai asunnon myyjä tai ostaja. Välityspalkkion summassa otetaan huomioon mm. välitystehtävän laatu, kauppaan käytetty työaika, vaadittavat taustatyöt (mm. dokumentteihin tutustuminen), arviointikäynnit, markkinoinnin ja myynnin kulut sekä kauppaan liittyvät…

Lue lisää

Välitysliikerekisteri

Välitysliikerekisteri on aluehallintoviraston ylläpitämä rekisteri, johon merkitään alueittain tiedot kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeistä. Ennen kuin välitysliike aloittaa toimintansa, sen on tehtävä ilmoitus sen alueen aluehallintovirastolle, jonka toimialueella välitysliikkeen hallinto tulee pääsääntöisesti olemaan. Ilmoituksen tekijän täytyy olla täysi-ikäinen luonnollinen henkilö. Henkilö ei saa olla konkurssissa eikä hänen toimintakelpoisuutensa voi olla rajoitettu. Jos ilmoitusta ei tee, välitysliikkeen…

Lue lisää

Vuositarkastus

Vuositarkastus tarkoittaa uuteen asunto-osakeyhtiöön tehtävää tarkastusta, joka järjestetään aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 15 kuukauden kuluttua rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä tai kun lisärakennetut asunnot on otettu käyttöön. Tarkastuksen ajankohdasta on ilmoitettava vähintään 1 kuukautta ennen sen toimittamista. Perustajaosakkaan eli myyjän on annettava tieto vuositarkastuksesta ostajalle sekä asuntoyhteisön ohella vakuuden antajalle. Kaikki asunnoissa havaitut virheet on ilmoitettava vuositarkastuksen…

Lue lisää

Vuokratontti

Vuokratontti tarkoittaa yleensä asuntotarkoitukseen vuokrattavaa sopimuksessa määrättyä tiettyä maa-aluetta. Tyypillisesti vuokratontin omistaa mm. kaupunki, kunta tai sijoitusrahasto. Tontin vuokra-aika on yleisesti ottaen pitkä, tyypillisesti 50 vuodesta ylöspäin. Usein taloyhtiöt solmivat uuden vuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen loppupuolella. Vuokratontin hyvänä puolena on ainakin se, että usein vuokratontilla sijaitseva asunto on edullisempi kuin vastaavanlainen asunto omistustontilla, koska tontin…

Lue lisää

Vuokrasopimus

Vuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla esineen omistaja tai käyttöoikeuden haltija (vuokranantaja) luovuttaa vastiketta vastaan toiselle hänen määräysvallassaan olevan käyttöoikeuden tietyn määräajan ajaksi taikka toistaiseksi. Yksinkertaisuudessaan vuokrasopimuksella siis vuokrataan jokin kohde vuokralaiselle. Vuokrasopimuksen kohteena voi olla mm. irtain esine, maa-alue, asunto tai rakennus taikka sen osa. Tiettyjen sopimuksessa sovittujen ehtojen tulee kuitenkin täyttyä, jotta sopimusta voidaan nimenomaan…

Lue lisää

Vuokraoikeutta koskeva rasitustodistus

Vuokraoikeutta koskevassa rasitustodistuksessa ilmoitetaan vuokraoikeuteen kohdistuvat oikeudet ja rasitukset, kuten kiinnitykset. Tyypillisesti kiinteistön kiinnitys tarkoittaa sitä, että sitä käytetään velan (esim. asuntolaina) tai muun saamisen vakuutena. Kiinnitys on merkittävä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, vaikka kyseessä olisikin vuokraoikeus. Kts. kiinnitys, rasite, vuokraoikeus

Vuokraoikeus

Vuokraoikeus tarkoittaa lunastuslaissa ja maakaaressa säädettyä erityistä oikeutta. Erityiset oikeudet ovat kiinteistön omistusoikeutta suppeampia oikeuksia, jotka kuuluvat jollekin muulle kuin kiinteistön omistajalle itselleen. Riippuen vuokratun kohteen käyttötarkoituksesta, sen vuokrasuhteeseen sovelletaan eri maanvuokralain säädöksiä sen yleisten säännösten lisäksi. Maanvuokralaki erottelee eri käyttötarkoitukset seuraavasti: maanvuokra pysyvää asumista varten (tontinvuokra ja muu asuntoalueen vuokra) maanvuokra maatalouden harjoittamista varten…

Lue lisää

Virheilmoitus käytetyn asunnon kaupassa

Kun ostaja havaitsee virheen asunnossa, hänen on kohtuullisen ajan kuluessa reklamoitava asiasta. Useimmissa tapauksissa kohtuulliseksi ajaksi katsotaan 3–4 kuukautta siitä, kun virhe havaittiin tai kun virhe olisi pitänyt havaita. Käytetyssä asunnossa katsotaan olevan virhe, jos se poikkeaa sovitusta se ei vastaa myyjän antamia tietoja asunnosta, joiden voidaan katsoa vaikuttaneen kauppaan myyjä jättää kertomatta tiedon, jolla…

Lue lisää