Sopimussakko

Sopimussakko tarkoittaa sopimusrikkomuksen perusteella maksettavaa, ennakkoon sovittua hyvitystä. Se maksetaan siinä tilanteessa, kun kaupan toinen osapuoli vetäytyy kaupanteosta sen jälkeen, kun myymisestä tai ostamisesta on jo sovittu. Sopimussakko maksetaan myös silloin, jos sopimusehtoja ei muutoin noudateta tai kun esimerkiksi vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen ennen vuokrasopimuksessa sovittua ensimmäistä irtisanomisaikaa.

Sopimussakosta on olemassa erilaisia tyyppejä, joita sovelletaan eri tilanteisiin.

Asunto-osakekaupassa sopimussakosta käytetään yleisesti termiä vakiokorvaus, josta sovitaan ennen ostotarjousta ja kaupantekotilaisuutta. Jos kaupan toinen osapuoli kieltäytyy ilman hyväksyttävää syytä tekemästä lopullista kauppaa, kyseinen osapuoli joutuu maksamaan toiselle osapuolelle sovitun vakiokorvauksen. Tyypillisesti vakiokorvaus on enintään neljä prosenttia ostotarjouksen mukaisesta kauppahinnasta.

Kiinteistökaupassa terminä on sopimussakko, ja sen mahdollisesta maksamisesta sovitaan määrämuotoisella kirjallisella tai sähköisellä esisopimuksella. Esisopimuksesta säädetään maakaaressa ja jos sitä ei ole tehty lain vaatimalla tavalla, sopimus ei ole sitova. Sopimussakko ei ole kiinteistökaupassa pakollinen, mutta se on kuitenkin järkevä lisätä sopimukseen. Jos toinen osapuoli rikkoo esisopimuksessa määriteltyjä seikkoja, hän on velvollinen maksamaan toiselle osapuolelle sovittu sopimussakko.

Jos kyseessä on asunnon vuokraus, sopimussakosta on ilmoitettava vuokrasopimuksessa. Sopimussakko voidaan asettaa vain toistaiseksi voimassaolevaan vuokrasopimukseen (määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa ennen sopimuksessa olevaa määräajan päättymistä). Toistaiseksi voimassaolevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa yhden kalenterikuukauden irtisanomisajalla, mutta kannattaa ottaa huomioon, että joissakin vuokrasopimuksissa on vuosisitoumus.

Vuosisitoumus tarkoittaa sitä, että vuokraaja sitoutuu vuokraamaan asunnon vähintään yhdeksi vuodeksi. Toisin sanoen vuokralainen voi irtisanoa sopimuksena aikaisintaan 11 kuukauden kuluttua vuokrasopimuksen alkamisesta. Jos vuokrasopimuksen irtisanoo ennen ensimmäistä irtisanomispäivää, kyseessä on sopimusrikkomus ja vuokralainen joutuu maksamaan vuokrasopimuksessa mainitun sopimussakon. Tyypillisesti vuokrasopimuksen sopimussakon määrä on yhden tai kahden kuukauden vuokra.

Kts. asuinhuoneiston vuokrasopimus, kaupanteko, kiinteistökauppa, kiinteistön kaupan esisopimus, ostotarjous, vakiokorvaus, vuokrasopimus

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex), Maakaari (Finlex), Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.