Tekstit aiheesta: Maanmittaus

Yleiskaava

Yleiskaava tarkoittaa kunnan alueesta laadittavaa kaavaa, jossa esitetään koko kunnan maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Sen vahvistaa kyseisen kunnan kunnanvaltuusto. Yleiskaavan kaikista sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteittäin kaava-alueen käyttöä määrittelemällä ja sovittamalla yhteen mm. asuin- ja virkistysalueiden, työpaikkojen, palveluiden ja liikenneväylien sijainti. Kaavaa laadittaessa on huomioitava mm. yhdyskuntarakenteiden toimivuus elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus…

Lue lisää

Yleinen vesialue

Yleinen vesialue tarkoittaa valtion omistuksessa olevaa vesialuetta, joita ovat Suomen aluevedet merellä sekä suurten järvien selät siltä osin kuin ne ovat kylien rajojen ulkopuolella. Ahvenanmaan alueella sijaitsevat yleiset vesialueet omistaa Ahvenanmaan maakunta. Yleinen vesialue merkitään kiinteistörekisteriin kiinteistönä, mutta ne jäävät kuitenkin lainhuudatuksen ulkopuolelle. Yleiset vesialueet voi löytää peruskartoista. Yleisiä vesialueita hallinnoi Metsähallitus. Kaikista Suomen vesialueista…

Lue lisää

Yleinen alue

Asemakaavaan merkitty yleinen alue tarkoittaa muuhun kuin yksityisomistukseen tarkoitettua aluetta. Yleinen alue on varattu kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön käyttöön, jotka vastaavat myös alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta. Yleinen alue voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Rekisteröity yleinen alue muodostetaan alueen lohkomisessa, jonka jälkeen se merkitään kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Jos alueeseen kohdistuu kiinnityksiä, sitä ei voi rekisteröidä. Yleisiä…

Lue lisää

Yhteismetsä

Yhteismetsä tarkoittaa kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa metsäaluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän ja taloudellisesti kannattavan metsätalouden harjoittamiseen osakkaiden hyväksi. Yhteismetsän kiinteistöjen omistajat (osakkaat) muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Yhteismetsän osakkaat voivat olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtymiä sekä yhteisöjä. Yhteismetsä on mahdollista perustaa joko yhdessä muiden metsänomistajien kanssa tai pelkästään suvun omista metsistä. Tämän lisäksi oman metsän voi myös liittää…

Lue lisää

Vesijättökaistale

Vesijättökaistale on vanhentunut nimitys vesijätölle. Vesijättö tarkoittaa kapeaa, rantatilan ja vesirajan välistä aluetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi. Kts. vesijättö

Vesijättö

Vesijättö tarkoittaa kapeaa, rantatilan ja vesirajan välistä aluetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi. Se sijaitsee kiinteistön rannanpuoleisen rajan ja vesialueen välissä. Vesilaki ja kiinteistönmuodostamislaki määrittelevät vesijättömaan maa-alueeksi. Vesijättö muodostuu maankohoamisesta, vesistön kuivatuksesta tai kuivumisesta, vesistön keskivedenpinnan laskemisesta tai vesistön ruoppauksesta. Useimmissa tapauksissa vesijätön omistaa viereisen vesialueen omistaja, joka tyypillisesti on kylän yhteisen vesialueen osakaskunta. Kiinteistön…

Lue lisää

Vesialue

Vesialue tarkoittaa muutoin kuin tilapäisesti veden peittämää aluetta ja se voi olla joko luonnollinen tai keinotekoinen. Vesialue rajautuu keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan mukaan. Vesialueet jaetaan tyypillisesti kahteen eri kategoriaan, jotka puolestaan kattavat laajasti erilaisia veden peittämiä alueita. Nämä kategoriat ovat vesistöt ja vesistöä pienemmät tai vähäisemmät vesialueet. Kaikilla Suomen vesialueilla on omistaja, jotka ovat suurelta osin…

Lue lisää

Verkkokartta

Verkkokartta tarkoittaa tietylle alueelle rakennettua tai rakenteilla olevaa sähköverkkoa. Kartta osoittaa mm. kaapeleiden sijainnit kartalla. Sähköverkkoa rakennettaessa on otettava huomioon sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset. Hyvin laadittu verkkokartta antaa tälle suunnittelulle hyvät ja turvalliset lähtökohdat. Verkkokarttaan merkitään kaapeleiden jännitteet eri väreillä, jotta niiden etäisyys- ja turvallisuusvaatimuksia olisi helpompi noudattaa.

Valtion metsämaa

Valtion metsämaa tarkoittaa Suomen valtion omistamaa metsää. Niistä säädetään metsälaissa. Kuten muitakin valtion omistamia luonnonvaroja, myös valtion metsiä on hoidettava, käytettävä ja suojeltava kestävästi ja tuloksellisesti. Tämän lisäksi on otettava huomioon biologisen monimuotoisuuden suojelu metsien hoidon, käytön ja suojelulle asetettujen muiden tavoitteiden kanssa. Suomen luonnonsuojelualueet ovat pääosin valtion omistuksessa, jonka lisäksi valtio omistaa pääasiassa Pohjois-Suomessa…

Lue lisää

Vaara-alue

Vaara-alue tarkoittaa aluetta, jossa vaaditaan tai voidaan vaatia erityisiä toimia haitallisen tapahtuman aiheuttamien vaikutusten poistamiseksi tai minimoimiseksi. Sillä liikkuminen on turvallisuussyistä rajoitettu tai sitä on tarkoitus rajoittaa. Vaara-alueita ovat mm. tulvariskialue/tulvavaara-alue tehdas- ja voimalaitosten lähivyöhykkeet Puolustusvoimien käytössä olevat alueet Merivoimien suoja-alueet Vaara-alueella tarkoitetaan myös tiettyä, rajoiltaan määriteltyä ilmatilan osaa, jossa voidaan tiettyinä määräaikoina harjoittaa ilma-alusten…

Lue lisää