Yleiskaava

Yleiskaava tarkoittaa kunnan alueesta laadittavaa kaavaa, jossa esitetään koko kunnan maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Sen vahvistaa kyseisen kunnan kunnanvaltuusto. Yleiskaavan kaikista sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteittäin kaava-alueen käyttöä määrittelemällä ja sovittamalla yhteen mm. asuin- ja virkistysalueiden, työpaikkojen, palveluiden ja liikenneväylien sijainti. Kaavaa laadittaessa on huomioitava mm.

  • yhdyskuntarakenteiden toimivuus
  • elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus
  • ympäristöhaittojen vähentäminen
  • ympäristö- ja luontoarvojen vaaliminen
  • asumisen tarpeet
  • palveluiden saatavuus
  • elinkeinoelämän edellytykset
  • virkistysalueiden riittävyys
  • liikenteen, varsinkin joukko- ja kevyen liikenteen, tarkoituksenmukainen järjestäminen
  • energia-, vesi- ja jätehuollon järjestäminen

Kaavoituksen tasoissa yleiskaava on maakuntakaavan ja asemakaavan välissä. Jos yleiskaava käsittää tietyn rajatun alueen, sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Osayleiskaavan voi laatia esim. kylä- tai ranta-alueelle.

Kts. asemakaava, kaavakartta, kaavoitus, maakuntakaava, osayleiskaava

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.