Uusjako

Uusjako tarkoittaa laajaa kiinteistöjärjestelytoimitusta, jossa kiinteistöjen tiluksia järjestelemällä parannetaan kiinteistöjaotusta ja edistetään kiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä. Sillä siis korjataan pirstoutuneita ja epätarkoituksenmukaisia kiinteistörakenteita.

Uusjako voidaan toteuttaa joko omistussuhteita muuttamatta tai niitä muuttamalla. Jos omistussuhteet muuttuvat, osakkaiden omistamille kiinteistöille mitataan arvo niillä sijaitsevien tilusten, puuston ja rakennusten perusteella, jolloin jokainen osakas saa jaossa kiinteistönsä arvon mukaisen osuuden jaosta. Jos jokainen osakas saa uusjaossa entisen omistamansa määrän tiluksia, tilusten omistussuhteet eivät muutu.

Kun kaikki osakkaat ovat yksimielisesti sopineet asiasta, uusjako voidaan toimittaa. Uusjako voidaan kuitenkin toimittaa myös silloin, jos osakkaat eivät ole saaneet yksimielistä sopimusta aikaiseksi. Tämän edellytyksenä on, että uusjaosta saatava hyöty on siitä koituvaa haittaa ja kustannuksia suurempi, jonka lisäksi sen on myös parannettava kiinteistönjaotusta, alueen tie- ja kuivatusoloja tai maatilan tarkoituksenmukaista käyttämistä. Missään tapauksessa kiinteistön käyttömahdollisuudet eivät saa huonontua uusjaon seurauksena.

Tyypillisesti uusjaon kohteena ovat maa- ja metsätalousalueet, joiden kiinteistöjaotus on alan tuotannon kannalta huono esimerkiksi huonon muodon, huonon sijainnin tai pienuuden vuoksi. Tässä tapauksessa uusjaolla pyritään parantamaan maa- ja metsätalouden tuotantoedellytyksiä kokoamalla yhteen kiinteistölle kuuluvia pieniä ja hajallaan olevia tiluskappaleita.

Hankeuusjako puolestaan toteutetaan alueilla, joilla uuden infrastruktuurin rakentaminen tai suojelualueiden toteuttaminen aiheuttaa haittaa kiinteistöjen käytölle. Hankeuusjako toteutetaan esimerkiksi maantie-, rautatie-, voimajohtolinja-, luonnonsuojelualue-, lentokenttä-, satama- ja kaivoshankkeiden yhteydessä.

Uusjaosta säädetään kiinteistönmuodostamislaissa sekä ns. MAKERA-laissa (Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta).

Kts. epätarkoituksenmukainen kiinteistöjaotus, kiinteistöjaotus, kiinteistönjärjestelytoimitukset, kiinteistönmuodostamislaki, tilus

Kts. Kiinteistönmuodostamislaki (Finlex), Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.