Tekstit aiheesta: Tontit ja kiinteistöt

Haitalliset rakennusmateriaalit

Haitallisilla rakennusmateriaaleilla tarkoitetaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita, joita on käytetty rakennuksen rakentamiseen. Yleisesti niistä käytetään nimitystä haitta-aineet. Nykyisin haitallisista rakennusmateriaaleista on luovuttu, mutta niitä voi olla edelleen ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa. Nämä materiaalit on otettava aina huomioon tehtäessä rakennukseen korjaus- ja/tai purkutöitä sekä rakennusjätteen lajittelussa. Tyypillisimpiä haitallisia rakennusmateriaaleja ovat asbesti kreosootti PCB-yhdisteet PAH-yhdisteet…

Lue lisää

Yleiskaava

Yleiskaava tarkoittaa kunnan alueesta laadittavaa kaavaa, jossa esitetään koko kunnan maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Sen vahvistaa kyseisen kunnan kunnanvaltuusto. Yleiskaavan kaikista sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteittäin kaava-alueen käyttöä määrittelemällä ja sovittamalla yhteen mm. asuin- ja virkistysalueiden, työpaikkojen, palveluiden ja liikenneväylien sijainti. Kaavaa laadittaessa on huomioitava mm. yhdyskuntarakenteiden toimivuus elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus…

Lue lisää

Yleinen vesialue

Yleinen vesialue tarkoittaa valtion omistuksessa olevaa vesialuetta, joita ovat Suomen aluevedet merellä sekä suurten järvien selät siltä osin kuin ne ovat kylien rajojen ulkopuolella. Ahvenanmaan alueella sijaitsevat yleiset vesialueet omistaa Ahvenanmaan maakunta. Yleinen vesialue merkitään kiinteistörekisteriin kiinteistönä, mutta ne jäävät kuitenkin lainhuudatuksen ulkopuolelle. Yleiset vesialueet voi löytää peruskartoista. Yleisiä vesialueita hallinnoi Metsähallitus. Kaikista Suomen vesialueista…

Lue lisää

Yleinen alue

Asemakaavaan merkitty yleinen alue tarkoittaa muuhun kuin yksityisomistukseen tarkoitettua aluetta. Yleinen alue on varattu kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön käyttöön, jotka vastaavat myös alueen kunnossa- ja puhtaanapidosta. Yleinen alue voi olla rekisteröity tai rekisteröimätön. Rekisteröity yleinen alue muodostetaan alueen lohkomisessa, jonka jälkeen se merkitään kiinteistönä kiinteistörekisteriin. Jos alueeseen kohdistuu kiinnityksiä, sitä ei voi rekisteröidä. Yleisiä…

Lue lisää

Yhteismetsä

Yhteismetsä tarkoittaa kiinteistöille yhteisesti kuuluvaa metsäaluetta, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän ja taloudellisesti kannattavan metsätalouden harjoittamiseen osakkaiden hyväksi. Yhteismetsän kiinteistöjen omistajat (osakkaat) muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Yhteismetsän osakkaat voivat olla yksityishenkilöitä, kuolinpesiä, yhtymiä sekä yhteisöjä. Yhteismetsä on mahdollista perustaa joko yhdessä muiden metsänomistajien kanssa tai pelkästään suvun omista metsistä. Tämän lisäksi oman metsän voi myös liittää…

Lue lisää

Vuokratontti

Vuokratontti tarkoittaa yleensä asuntotarkoitukseen vuokrattavaa sopimuksessa määrättyä tiettyä maa-aluetta. Tyypillisesti vuokratontin omistaa mm. kaupunki, kunta tai sijoitusrahasto. Tontin vuokra-aika on yleisesti ottaen pitkä, tyypillisesti 50 vuodesta ylöspäin. Usein taloyhtiöt solmivat uuden vuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa vuokrasopimuksen loppupuolella. Vuokratontin hyvänä puolena on ainakin se, että usein vuokratontilla sijaitseva asunto on edullisempi kuin vastaavanlainen asunto omistustontilla, koska tontin…

Lue lisää

Vesijättökaistale

Vesijättökaistale on vanhentunut nimitys vesijätölle. Vesijättö tarkoittaa kapeaa, rantatilan ja vesirajan välistä aluetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi. Kts. vesijättö

Vesijättö

Vesijättö tarkoittaa kapeaa, rantatilan ja vesirajan välistä aluetta, joka on pysyvästi muuttunut maa-alueeksi. Se sijaitsee kiinteistön rannanpuoleisen rajan ja vesialueen välissä. Vesilaki ja kiinteistönmuodostamislaki määrittelevät vesijättömaan maa-alueeksi. Vesijättö muodostuu maankohoamisesta, vesistön kuivatuksesta tai kuivumisesta, vesistön keskivedenpinnan laskemisesta tai vesistön ruoppauksesta. Useimmissa tapauksissa vesijätön omistaa viereisen vesialueen omistaja, joka tyypillisesti on kylän yhteisen vesialueen osakaskunta. Kiinteistön…

Lue lisää

Vesialue

Vesialue tarkoittaa muutoin kuin tilapäisesti veden peittämää aluetta ja se voi olla joko luonnollinen tai keinotekoinen. Vesialue rajautuu keskivedenkorkeuden mukaisen rantaviivan mukaan. Vesialueet jaetaan tyypillisesti kahteen eri kategoriaan, jotka puolestaan kattavat laajasti erilaisia veden peittämiä alueita. Nämä kategoriat ovat vesistöt ja vesistöä pienemmät tai vähäisemmät vesialueet. Kaikilla Suomen vesialueilla on omistaja, jotka ovat suurelta osin…

Lue lisää

Verkkokartta

Verkkokartta tarkoittaa tietylle alueelle rakennettua tai rakenteilla olevaa sähköverkkoa. Kartta osoittaa mm. kaapeleiden sijainnit kartalla. Sähköverkkoa rakennettaessa on otettava huomioon sähköturvallisuuden edellyttämät etäisyysvaatimukset. Hyvin laadittu verkkokartta antaa tälle suunnittelulle hyvät ja turvalliset lähtökohdat. Verkkokarttaan merkitään kaapeleiden jännitteet eri väreillä, jotta niiden etäisyys- ja turvallisuusvaatimuksia olisi helpompi noudattaa.