Myyjän velvollisuudet asuntokaupassa

Asuntokauppalaissa ei määritellä tyhjentävästi mitä kaikkea tietoa myyjä on velvollinen antamaan asunnon ostajalle. Tärkeimpänä myyjän velvollisuutena on kuitenkin ilmoittaa kaikki asunnon virheet, puutteet ja muut tarpeelliset tiedot asunnon ostajalle. Lisäksi myyjän velvollisuus on kertoa asunnon ostajalle kaikista taloyhtiöön ja asunnon ympäristöön liittyvistä seikoista, joilla saattaa olla merkitystä ostopäätökseen.

Jos asunnosta paljastuu myöhemmin salaisia tai piileviä virheitä, myyjällä on vastuu myös näistä. Asunto-osakekauppojen osalta kyseinen myyjän vastuu on kaksi vuotta asunnon hallinnan luovutuksesta. Kiinteistökaupoissa vastuuaika on viisi vuotta.

Jos asunnosta löytyvä virhe on olennainen, se saattaa oikeuttaa kaupan purkamiseen. Tyypillisempi ratkaisu on kuitenkin kauppahinnan alennus.

Jos myyjän katsotaan kaupantekotilanteessa syyllistyneen tarkoitukselliseen vilppiin, vastuuaika voi olla myös pidempi. Tarkoituksellisella vilpillä tarkoitetaan sitä, että myyjä on tahallaan salannut tietyn asunnosta löytyvän piilevän puutteen tai virheen.

Jos kyseessä on uusi asunto, myyjällä on edellä mainittujen asioiden lisäksi velvollisuutena ilmoittaa myös mm. siitä, jos asunto poikkeaa jollakin tavalla rakennussäännöksissä tai -määräyksissä asetetuista vaatimuksista. Tämän lisäksi myyjän on ilmoitettava mahdolliset tarpeelliset erityistiedot asunnon materiaaleista sekä asunnon laitteiden käytöstä ja hoidosta.

Myös asunnon ostajalla on omat velvollisuutensa, joista tärkein on ostajan tarkastusvelvollisuus.

Kts. asuntokaupan hinnanalennus, asuntokaupan purku, asuntokaupan reklamaatio, myyjän velvollisuudet kiinteistökaupassa, ostajan velvollisuudet asuntokaupassa, piilevä virhe

Kts. Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.