Myyjän velvollisuudet kiinteistökaupassa

Kiinteistökaupassa myyjällä on oma-aloitteinen tiedonantovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistön myyjän on annettava kiinteistön ostajalle kaikki tarpeelliset tiedot kiinteistön ominaisuuksista, jotka voivat vaikuttaa perusteltuun ja järkevään ostopäätökseen. Näihin kuuluvat erityisesti kiinteistön virheet ja puutteet.

Jos myyjä on jättänyt ilmoittamatta olennaisesti kauppaan vaikuttavan tiedon, kiinteistössä voidaan katsoa olevan virhe. Ostaja voi vedota kiinteistön laatuvirheeseen viiden vuoden kuluessa kiinteistön hallinnan luovuttamisesta.

Ostajalla on myös velvollisuus ilmoittaa kohtuullisessa ajassa kyseisestä virheestä tai mahdollisesta myyjän sopimusrikkomuksesta. Kohtuullisena aikana pidetään oikeuskäytännössä tyypillisesti 4–7 kuukautta virheen havaitsemisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt havaita.

Jos myyjän kuitenkin katsotaan toimineen kunnianvastaisesti, arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, hän ei vapaudu virhevastuusta vaikka mainitut määräajat ylittyisivätkin.

Myyjän tiedonantovelvollisuuden vastapainona on ostajan selonottovelvollisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ostaja ei ole tarkastanut kiinteistöä ennen ostopäätöksen tekemistä, ostaja ei voi vedota kiinteistön laatuvirheeseen.

Kts. hinnanalennus ja kaupan purku kiinteistökaupassa, kiinteistökauppa, kiinteistökaupan reklamaatio, kiinteistölainsäädäntö, kiinteistön laatuvirhe

Kts. Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.