Tekstit aiheesta: Rakentaminen

Haitalliset rakennusmateriaalit

Haitallisilla rakennusmateriaaleilla tarkoitetaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita, joita on käytetty rakennuksen rakentamiseen. Yleisesti niistä käytetään nimitystä haitta-aineet. Nykyisin haitallisista rakennusmateriaaleista on luovuttu, mutta niitä voi olla edelleen ennen vuotta 1994 rakennetuissa taloissa. Nämä materiaalit on otettava aina huomioon tehtäessä rakennukseen korjaus- ja/tai purkutöitä sekä rakennusjätteen lajittelussa. Tyypillisimpiä haitallisia rakennusmateriaaleja ovat asbesti kreosootti PCB-yhdisteet PAH-yhdisteet…

Lue lisää

Yleiskaava

Yleiskaava tarkoittaa kunnan alueesta laadittavaa kaavaa, jossa esitetään koko kunnan maantieteellisen alueen maankäytön suunnitelma. Sen vahvistaa kyseisen kunnan kunnanvaltuusto. Yleiskaavan kaikista sisältövaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Yleiskaavalla ohjataan yleispiirteittäin kaava-alueen käyttöä määrittelemällä ja sovittamalla yhteen mm. asuin- ja virkistysalueiden, työpaikkojen, palveluiden ja liikenneväylien sijainti. Kaavaa laadittaessa on huomioitava mm. yhdyskuntarakenteiden toimivuus elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus…

Lue lisää

Vaara-alue

Vaara-alue tarkoittaa aluetta, jossa vaaditaan tai voidaan vaatia erityisiä toimia haitallisen tapahtuman aiheuttamien vaikutusten poistamiseksi tai minimoimiseksi. Sillä liikkuminen on turvallisuussyistä rajoitettu tai sitä on tarkoitus rajoittaa. Vaara-alueita ovat mm. tulvariskialue/tulvavaara-alue tehdas- ja voimalaitosten lähivyöhykkeet Puolustusvoimien käytössä olevat alueet Merivoimien suoja-alueet Vaara-alueella tarkoitetaan myös tiettyä, rajoiltaan määriteltyä ilmatilan osaa, jossa voidaan tiettyinä määräaikoina harjoittaa ilma-alusten…

Lue lisää

Uudisrakentaminen

Uudisrakentaminen tarkoittaa uuden rakennuksen rakentamista tai jo olemassa olevan rakennuksen yhteyteen rakennettavaa tilaa. Uudisrakennettu kohde voi olla omakoti-, rivi-, kerros- tai paritalo. Kts. uudiskohde Uudisrakentamisesta puhutaan myös silloin, kun henkilön vamman tai sairauden vuoksi tehdään erinäisiä välttämättömiä muutostöitä. Tällaisia uudisrakentamisen kohteita ovat esimerkiksi ovien leventäminen, liuskien rakentaminen, kylpyhuoneen, WC:n ja vesijohdon asentaminen sekä kiinteiden kalusteiden…

Lue lisää

Uudiskohde

Uudiskohde tarkoittaa asuinhuoneistoa, joka on rakenteilla tai vastavalmistunut ja se otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa. Tyypiltään uudiskohde voi olla minkälainen vain: omakotitalo, paritalo, kerrostalo, rivitalo tai erillistalo. Uudiskohteeksi kutsutaan myös sellaista asuinhuoneistoa, jonka hallintaan oikeuttaviin osakkeisiin ostaja on siirtänyt oikeutensa siirtosopimuksella edelleen rakennusaikana ennen omistusoikeuden siirtymistä. Uudiskohteen ostaja pääsee tyypillisesti vaikuttamaan rakennusvaiheessa esimerkiksi sisustusratkaisuihin sekä pintamateriaaleihin.…

Lue lisää

Ullakko

Ullakko (myös vintti) tarkoittaa talon ylimmässä kerroksessa suoraan harjakaton alla olevaa tilaa, jota tyypillisesti käytetään säilytystilana. Rakennuksen omistava voi halutessaan saneerata ullakon myös asumiskäyttöön. Tällaisia huoneita kutsutaan ullakkoasunnoiksi. Kts. rakennus, talo

Täydennysrakentaminen

Täydennysrakentaminen tarkoittaa rakentamista nykyisen yhdyskuntarakenteen osaksi tai sen välittömään läheisyyteen. Myös lisäkerrosten lisäämisen tai ullakkotilojen rakentamisen yhteydessä puhutaan usein täydennysrakentamisesta. Täydennysrakentaminen poikkeaa uusien alueiden rakentamisesta niin, että täydentäminen kohdistuu olemassa oleviin alueisiin. Samalla hyödynnetään jo valmiina olevaa yhdyskuntarakennetta ja palveluverkkoa. Täydennysrakentamisen etuja ovat mm. lisävarallisuus taloyhtiölle, suurien remonttien rahoittaminen, vastikkeen pienentäminen sekä alueen vetovoiman kasvattaminen.…

Lue lisää

Täsmätoimitus

Täsmätoimitus tarkoittaa rakennustyömaiden logistiikan toimintatapaa, jossa tiettyyn työvaiheeseen liittyvä määrä materiaalia tai muuta vastaavaa aineistoa toimitetaan oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan. Täsmätoimituksella pyritään tehostamaan logistiikan toimitusta, eli se vaatii tarkkaa aikataulusuunnittelua sekä toimivaa tiedonkulkua toimittajien, terminaalin ja työmaan välillä. Runkovaiheen täsmätoimituksessa rakennustyömaalle toimitetaan tavallisimmin ikkunat, parvekeovet, patterit, kipsilevyt ja rangat. Kyseiset materiaalit pakataan jo terminaalissa…

Lue lisää

Tyhjä tontti

Tyhjä tontti on usein puhekielessä käytettävä nimitys tontille, jolla ei ole vielä mitään rakennuksia. Tyhjän tontin kohdalla saatetaan puhua myös rakennustyömaasta tai rakennuspaikasta. Kts. tontti

Turva-asiakirjat

Turva-asiakirjoille tarkoitetaan asunto-osakeyhtiöön ja rakentamishankkeeseen liittyviä asiakirjoja. Kyseinen rakentamishanke voi koskea uudis- ja korjausrakentamista tai lisärakentamista. Turva-asiakirjat ovat mm. yhtiöjärjestys, lainhuutotodistus, taloussuunnitelma, yhtiön perustamisasiakirjat ja urakkasopimus. Perustajaosakkaan (eli rakentajan/rakennuttajan) on huolehdittava siitä, että turva-asiakirjat luovutetaan säilytettäväksi ennen kuin asunto-osakeyhtiön osakkeita tarjotaan ostajille. Jos asunto-osakeyhtiö on hankkinut rakentamishanketta varten luottoa, asiakirjojen säilyttäjänä toimii luoton myöntänyt luottolaitos.…

Lue lisää