Tekstit aiheesta: Asuminen

Yhtiövastike

Yhtiövastike tarkoittaa asunto-osakeyhtiöissä ja keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä osakkaiden maksamaa maksua, jolla yhtiöt rahoittavat toimintaansa. Yhtiövastikkeen summa määräytyy yhtiöjärjestyksessä olevien vastikeperusteiden mukaisesti. Vastikeperusteet on tyypillisesti sidottu osakkeiden määrään tai osakehuoneistojen lattiapinta-alaan. Muita vastikeperusteita ovat mm. veden, sähkön tai lämmön luotettavasti arvioitu kulutus. Yhtiövastikkeesta säädetään asunto-osakeyhtiölaissa, jonka mukaan ”osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiön menojen kattamiseksi yhtiövastiketta yhtiöjärjestyksessä määrättyjen…

Lue lisää

Vuositarkastus

Vuositarkastus tarkoittaa uuteen asunto-osakeyhtiöön tehtävää tarkastusta, joka järjestetään aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 15 kuukauden kuluttua rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä tai kun lisärakennetut asunnot on otettu käyttöön. Tarkastuksen ajankohdasta on ilmoitettava vähintään 1 kuukautta ennen sen toimittamista. Perustajaosakkaan eli myyjän on annettava tieto vuositarkastuksesta ostajalle sekä asuntoyhteisön ohella vakuuden antajalle. Kaikki asunnoissa havaitut virheet on ilmoitettava vuositarkastuksen…

Lue lisää

Vuokrasopimus

Vuokrasopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla esineen omistaja tai käyttöoikeuden haltija (vuokranantaja) luovuttaa vastiketta vastaan toiselle hänen määräysvallassaan olevan käyttöoikeuden tietyn määräajan ajaksi taikka toistaiseksi. Yksinkertaisuudessaan vuokrasopimuksella siis vuokrataan jokin kohde vuokralaiselle. Vuokrasopimuksen kohteena voi olla mm. irtain esine, maa-alue, asunto tai rakennus taikka sen osa. Tiettyjen sopimuksessa sovittujen ehtojen tulee kuitenkin täyttyä, jotta sopimusta voidaan nimenomaan…

Lue lisää

Vuokraoikeus

Vuokraoikeus tarkoittaa lunastuslaissa ja maakaaressa säädettyä erityistä oikeutta. Erityiset oikeudet ovat kiinteistön omistusoikeutta suppeampia oikeuksia, jotka kuuluvat jollekin muulle kuin kiinteistön omistajalle itselleen. Riippuen vuokratun kohteen käyttötarkoituksesta, sen vuokrasuhteeseen sovelletaan eri maanvuokralain säädöksiä sen yleisten säännösten lisäksi. Maanvuokralaki erottelee eri käyttötarkoitukset seuraavasti: maanvuokra pysyvää asumista varten (tontinvuokra ja muu asuntoalueen vuokra) maanvuokra maatalouden harjoittamista varten…

Lue lisää

Ullakko

Ullakko (myös vintti) tarkoittaa talon ylimmässä kerroksessa suoraan harjakaton alla olevaa tilaa, jota tyypillisesti käytetään säilytystilana. Rakennuksen omistava voi halutessaan saneerata ullakon myös asumiskäyttöön. Tällaisia huoneita kutsutaan ullakkoasunnoiksi. Kts. rakennus, talo

Tontinvuokravastike

Asunto-osakeyhtiön osakkaat maksavat heille määrättyä tontinvuokravastiketta kuukausierissä, jos taloyhtiön rakennukset sijaitsevat ns. valinnaisella vuokratontilla eikä huoneistoon kohdistuvaa tonttiosuutta ole lunastettu. Jos asunnon omistaja on maksanut oman huoneistokohtaisen tonttiosuutensa pois, tontinvuokravastiketta ei tällöin tarvitse maksaa. Tyypillisesti asunto-osakeyhtiö on kuitenkin rakennettu ns. perinteiselle vuokratontille (vuokratonttia ei voi lunastaa omaksi), jolloin tontin vuokra sisältyy kohteen hoitovastikkeeseen. Kts. asunto-osakeyhtiö,…

Lue lisää

Toimintakertomus

Toimintakertomus tarkoittaa kirjanpitolain mukaista yhteisön tilinpäätöstä täydentävää asiakirjaa, jossa kuvataan kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toimintakertomus on laissa määritelty määrämuotoinen dokumentti. Näiden lisäksi toimintakertomuksessa tulee esittää: tilikauden ja sen jälkeiset olennaiset tapahtumat arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta tiedot sivuliikkeistä arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta…

Lue lisää

Taloyhtiön järjestyssäännöt tai -määräykset

Taloyhtiön eli asunto-osakeyhtiön järjestyssäännöt tai -määräykset ovat taloyhtiön osakkaiden yhteinen sopimus siitä, miten taloyhtiössä käyttäydytään. Järjestyssääntöjen on oltava kaikkien asukkaiden luettavissa. Usein ne ovatkin nähtävissä esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaululla ja suuremmilla taloyhtiöillä esimerkiksi taloyhtiön nettisivuilla. Tyypillisesti taloyhtiön järjestyssääntöihin kirjataan ainakin taloyhtiön hiljaisuusaika sekä ulko-ovien aukioloaika. Tämän lisäksi niihin saatetaan kirjata myös yleisten tilojen ja piha-alueiden käyttöohjeet…

Lue lisää

Taloyhtiö

Taloyhtiö on tavanomaisempi nimitys asunto-osakeyhtiölle. Kts. asunto-osakeyhtiö

Rivitalo

Rivitalo tarkoittaa kytkettyä pientaloa, jossa on vähintään kolme rinnakkaista asuntoa. Rivitalon asunnot on rakennettu toisiinsa kiinni, mutta ne eivät sijaitse toistensa kanssa päällekkäin kuten kerrostalossa. Yhdessä rivitalon asunnossa voi kuitenkin olla useampi kuin yksi kerros. Rivitaloilla on kolme eri hallintomuotoa: asunto-osakeyhtiö, asumisoikeustalo tai vuokratalo. Kts. asunto-osakeyhtiö, talo