Toimintakertomus

Toimintakertomus tarkoittaa kirjanpitolain mukaista yhteisön tilinpäätöstä täydentävää asiakirjaa, jossa kuvataan kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä ja tuloksellisuutta, taloudellista tilannetta sekä merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toimintakertomus on laissa määritelty määrämuotoinen dokumentti.

Näiden lisäksi toimintakertomuksessa tulee esittää:

 • tilikauden ja sen jälkeiset olennaiset tapahtumat
 • arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä
 • selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta
 • tiedot sivuliikkeistä
 • arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta
 • taloudellista asemaa ja tulosta koskevat tunnusluvut
 • henkilöstöä ja ympäristötekijöitä koskevat tunnusluvut ja tiedot
 • tiedot käypään arvoon merkityistä rahoitusvälineistä
 • osakeyhtiölaissa ja osuuskuntalaissa tarkoitetut toimintakertomustiedot omien osakkeiden ja osuuksien hankinnoista ja luovutuksista
 • mahdolliset täydentävät tiedot ja lisäselvitykset annetuista luvuista
 • tytäryhteisöjen hallussa ja panttina olevien yhtiön ja emoyhtiön osakkeiden kokonaismäärä
 • yhtiölle tilikauden aikana tulleet ja pantiksi otetut omat ja emoyhtiön osakkeet sekä niiden luovuttaminen ja mitätöiminen

Asunto-osakeyhtiön toimintakertomus puolestaan yleensä sisältää

 • yleisen kuvauksen yhtiöstä, sen kiinteistöstä ja huoneistoista, hallinnosta ja mm. ostetuista palveluista (esim. siivous, huolto, isännöinti)
 • tiedot yhtiön taloudesta ja siihen liittyvistä seikoista (esim. tilikauden aikana perityt vastikkeet, yhtiön lainat, yhtiön maksuvalmius, vakuutukset)
 • yleiset kulutustiedot (lämpöenergia, vesi, sähkö)
 • seuraavan viiden vuoden kunnossapitotarveselvitys

Asunto-osakeyhtiölaki ei säädä toimintakertomuksen tietovaatimuksia niin tarkkaan kuin mitä ne tyypillisesti asukkaille/osakkaille annetaan. Edellä mainitut kohdat ovat kuitenkin vakiintuneet käytäntöön ja niitä on hyvä käyttää.

Pakollisia, lain vaatimia asunto-osakeyhtiön toimintakertomuksessa ilmoitettavia tietoja ovat

 • olennaiset tapahtumat tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen
 • arvio todennäköisestä kehityksestä (mm. käynnissä olevat tai suunnitteilla olevat korjaus- ja uudistushankkeet)
 • erillislaskelma (mm. vastikerahoituslaskelma ja talousarviovertailu)
 • tiedot yhtiövastikkeen käytöstä, jos vastiketta voidaan periä eri tarkoituksiin eri perustein
 • tiedot talousarvion toteutumisesta
 • riittävä selvitys olennaisista poikkeamista talousarvioon nähden

Kts. tilinpäätös

Kts. Osakeyhtiölaki (Finlex), Osuuskuntalaki (Finlex), Kirjanpitolaki (Finlex), Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.