Tilinpäätös

Tilinpäätös tarkoittaa päättyneen tilikauden ajalta laadittavaa tilinpäätöslaskelmaa sekä muiden tilinpäätösasiakirjojen kokonaisuutta, jolla selvitetään yrityksen tai jonkun muun talousyksikön toiminnan taloudellinen tulos menneeltä tilikaudelta sekä sen taloudellinen asema tilinpäätöspäivänä.

Kirjanpitolaki ja -asetus määrittävät tilinpäätöksen sisällöstä ja sen laatimisesta. Osakeyhtiöiden tapauksessa tilinpäätöstä koskevia säännöksiä on myös osakeyhtiölaissa.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksen tulee sisältää:

  • tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman
  • tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen
  • varojen hankintaa ja niiden käyttöä selvittävän rahoituslaskelman
  • tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot
  • toimintakertomuksen

Jos kyseessä on asunto-osakeyhtiö, tilinpäätös täytyy laatia viimeistään neljän kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä sekä käsiteltävä varsinaisessa yhtiökokouksessa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös päivätään ja yhtiön hallitus allekirjoittaa sen.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä on oltava ainakin

  • tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase
  • tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma
  • taseen ja tuloslaskelman liitteenä olevat tiedot, eli liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen eristä on myös esitettävä vertailutieto, joka tarkoittaa edelliseltä tilikaudelta saatavaa vastaavaa tietoa.

Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä taseen osoittaman voiton käyttämisestä.

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöksestä puolestaan säädetään kirjanpitolain ja -asetuksen lisäksi myös kuntalaissa.

Kts. tase

Kts. Kirjanpitolaki (Finlex), Kirjanpitoasetus (Finlex), Osakeyhtiölaki (Finlex), Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex), Kuntalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.