Tilinpäätöskirjat

Kirjanpitolaissa ja -asetuksessa säädetään tilinpäätöksen sisällöstä ja sen laatimisesta. Tilinpäätöksen tulee sisältää

 • tuloksen muodostumista kuvaava tuloslaskelma
 • tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaava tase
 • varojen hankintaa ja niiden käyttöä selvittävä rahoituslaskelma
 • tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot)
 • toimintakertomus

Myös itse tilinpäätös luetaan näihin asiakirjoihin.

Osakeyhtiöiden tilinpäätöksestä säädetään kirjanpitolain ja -asetuksen lisäksi myös osakeyhtiölaissa. Osakeyhtiön tilinpäätöksen asiakirjat ovat:

 • tilinpäätös
 • tuloslaskelma
 • tase
 • toimintakertomus

Osakeyhtiön asiakirja voi tarkoittaa myös tilintarkastuskertomusta sekä hallintoneuvoston lausuntoa tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen johdosta.

Jos kyseessä on osakeyhtiön konsernin emoyhtiö, myös konsernitilinpäätös on pakollinen asiakirja.

Kirjanpitolain mukaan kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätökseen puolestaan sisältyy

 • tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma
 • tilinpäätöksen liitetiedot
 • toimintakertomus

Näiden lisäksi kaupunkikunnat ja suurimmat kuntayhtymät laativat myös konsernitilinpäätöksen.

Kts. tase, tilinpäätös

Kts. Kirjanpitolaki (Finlex), Kirjanpitoasetus (Finlex), Osakeyhtiölaki (Finlex), Asunto-osakeyhtiölaki (Finlex), Kuntalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.