Tontin vuokraaminen

Tontin vuokraaminen (tontinvuokra) on yksi maavuokralaissa säännellyistä maanvuokra tyypeistä.

Vuokraamalla tontin rakentajan ei tarvitse maksaa varainsiirtoveroa eikä hänen muutenkaan tarvitse sitoa rahojaan maapohjaan. Tontin vuokraajan ei myöskään tarvitse maksaa kiinteistöveroa, vaan sen hoitaa tontin omistaja.

Tontin vuosivuokra on 6 % tontin myyntihinnasta, ja useimmissa tapauksissa maksun eräpäivä on helmikuun viimeinen päivä.

Tontin vuokraamisesta tehdään vuokrasopimus. Vuokrasopimus on aina määräaikainen ja sen on oltava voimassa vähintään 30 ja enintään 100 vuotta. Jos sopimukseen ei kirjata vuokra-aikaa, vuokrasopimus on voimassa 30 vuotta.

Kuten muissakin sopimuksissa, myös tontin vuokrasopimuksissa määritellään sekä vuokraajan että vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet. Tontin vuokrasopimus on aina tehtävä kirjallisesti. Mitään allekirjoitustilaisuutta ei kuitenkaan tarvitse välttämättä järjestää, vaan vuokrasopimukset voi lähettää osapuolille postitse.

Tontin vuokrasopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tontin sijaintipaikka rekisteröidään tuomioistuimessa, jonka lisäksi vuokraajan on haettava kuuden kuukauden sisällä laissa vaadittua vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta. Jos tontilla on useita vuokraajia, vuokraoikeuden kirjaamisen hakemukseen on merkittävä kaikkien hakijoiden osuus. Jos rekisteröintiä ei haeta, sopimus katsotaan rauenneeksi.

Tontin vuokraaja voi halutessaan uusia vuokrasopimuksen ilmoittamalla siitä ennen vuokra-ajan päättymistä.

Tontin vuokraajalla on oikeus siirtää oma vuokraoikeutensa kolmannelle osapuolelle vuokranantajaa kuulematta, ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu. Vuokraoikeuden voi myös testamentata kolmannelle osapuolelle. Näistä voidaan kuitenkin poiketa sopimukseen kirjatuilla ehdoilla.

Jos tontti siirretään kolmannelle osapuolelle, hänellä on velvollisuus ilmoittaa vuokraoikeuden siirrosta vuokranantajalle (liitteenä jäljennös saantokirjasta) sekä hakea vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta.

Tontin vuokrasopimus päättyy, kun vuokra-aika umpeutuu eikä vuokraaja ole halukas uusimaan sopimusta. Vuokralaisella on myös mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus niiden ehtojen mukaisesti, mitä vuokrasopimukseen on kirjattu. Jos vuokrasopimukseen ei ole kirjattu mitään ehtoja, irtisanomisesta voi keskustella yhdessä vuokranantajan kanssa.

Jos vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen, sopimus päättyy kolmen kuukauden kuluttua irtisanomisilmoituksen saapumisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta laskien.

Vuokrasopimus on myös mahdollista purkaa maanvuokralaissa säädetyllä tavalla. Tässä tapauksessa vuokrasopimuksen purkajan (vuokraaja tai vuokralainen) on annettava kirjallinen purkamisilmoitus, jossa selitetään sopimuksen purkamisperuste.

Tontin vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen vuokranantaja on velvollinen lunastamaan tontilla olevat rakennukset, puut ja pensaat sekä pysyvään käyttöön tarkoitetut laitteet ja laitokset. Vuokrasuhteen päättyessä edellä mainittujen omistusoikeus siirtyy siis vuokranantajalle. Lunastusvelvollisuudesta ei voi määrätä toisin vuokrasopimuksessa.

Tontin vuokraajalla on mahdollisuus neuvotella tontin ostamisesta kesken vuokrakauden. Jos vuokraaja ostaa tontin, sen vuokrasopimus lakkaa kauppakirjojen allekirjoittamisen jälkeen.

Kts. vuokraoikeus, vuokraoikeustodistus, vuokrasopimus, vuokratontti

Kts. Maanvuokralaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.