Pesänselvittäjä

Pesänselvittäjä on henkilö, jonka tuomioistuin määrää kuolinpesän virallisselvittäjäksi. Pesänselvittäjää koskevat säännökset määritellään perintökaaressa.

Kirjallisen hakemuksen pesänselvittäjästä voi jättää kuka tahansa kuolinpesän osakkaista.

Jos kuolinpesällä on tuomioistuimen määräämä pesänselvittäjä, pesän osakkailla ei ole oikeutta käyttää pesään kuuluvaa omaisuutta ilman pesänselvittäjän valtuutusta.

Pesänselvittäjän tehtävä on saada kuolinpesä sellaiseen tilaan, että perinnönjako voidaan aloittaa. Ensimmäinen tehtävä on ottaa haltuun jäämistöomaisuus eli se vainajan omaisuus, jonka lähisukulaiset ja/tai muut testamentin saajat saavat omakseen.

Haltuunoton jälkeen pesänselvittäjä maksaa pesän velat sekä perii saatavat. Jos pesän varat eivät riitä velkojen maksamiseen, pesänselvittäjän tehtävänä on pyrkiä neuvottelemaan sopimus velkojien kanssa velkojen maksamisesta. Joissakin harvinaisissa tapauksissa pesänselvittäjä voi luovuttaa kuolinpesän konkurssiin.

Perinnönjako voidaan aloittaa vasta, kun pesänselvittäjä on ilmoittanut vaadittavat selvitykset päättyneeksi. Perinnönjako ei kuulu pesänselvittäjän toimintavaltaan, mutta hän voi siinä tarvittaessa toimia. Tällöin hänestä tulee pesänjakaja.

Pesänselvittäjä on oikeutettu saamaan palkkio ja korvaus työstään, jotka useimmiten otetaan kuolinpesän varoista. Palkkion määrä suhteutetaan pesän laatuun ja laajuuteen sekä siihen, kuinka paljon aikaa työ on vaatinut. Jos pesän varat eivät riitä, pesänselvittäjän korvauksen maksaa se, jonka hakemuksesta pesänselvittäjä on määrätty.

Kts. kuolinpesä, perukirja, perunkirjoitus, pesänselvitys

Kts. Perintökaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.