Tekstit aiheesta: Lohkominen

Uusjako

Uusjako tarkoittaa laajaa kiinteistöjärjestelytoimitusta, jossa kiinteistöjen tiluksia järjestelemällä parannetaan kiinteistöjaotusta ja edistetään kiinteistöjen tarkoituksenmukaista käyttöä. Sillä siis korjataan pirstoutuneita ja epätarkoituksenmukaisia kiinteistörakenteita. Uusjako voidaan toteuttaa joko omistussuhteita muuttamatta tai niitä muuttamalla. Jos omistussuhteet muuttuvat, osakkaiden omistamille kiinteistöille mitataan arvo niillä sijaitsevien tilusten, puuston ja rakennusten perusteella, jolloin jokainen osakas saa jaossa kiinteistönsä arvon mukaisen osuuden…

Lue lisää

Tonttijaon sitovuus

Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen; sitovuudesta määrätään asemakaavassa. Tonttijako on aina laadittava sitovana, mikäli alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Sitova tonttijako määrää sen, miten asemakaavan kortteli saadaan lohkoa tonteiksi sekä sen, mille alueelle tontin rakennuslupa myönnetään. Asemakaavassa voidaan myös määrätä, että erillinen sitova tonttijako tehdään myöhemmin. Tässä tapauksessa alue…

Lue lisää

Tonttijako

Tonttijako on edellytys tontin lohkomiselle asemakaava-alueella. Siitä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla. Tonttijako tulee lainvoimaiseksi asemakaavan laillistuttua. Kts. asemakaava, lohkominen, tonttijaon sitovuus Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex), Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (Finlex), Kiinteistöinsinöörin opas (Kuntaliitto)

Tontin koelaskenta

Tontin koelaskenta voidaan suorittaa maanomistajan pyynnöstä asemakaava-alueella sijaitsevalla tontilla. Koelaskenta on ehdotus siitä, miten rakennuspaikka voidaan lohkoa sekä millaisia rakennuspaikkoja alueelle voidaan muodostaa. Koelaskennasta saatua karttapiirrosta voi käyttää esimerkiksi myyntiesitteessä, kauppakirjassa, osituksessa, perinnönjaossa sekä jako- ja rasitesopimuksessa liitekarttana. Koelaskenta ei kuitenkaan velvoita maanomistajaa hakemaan tonttijaon muuttamista. Jos tontti ei ole koelaskennan perusteella lohkottavissa, se voidaan…

Lue lisää

Määräosa

Määräosa tarkoittaa tiettyä suhteellista osuutta kiinteistöstä tai muusta rekisteriyksiköstä, jota ei ole muodostettu itsenäiseksi kiinteistöksi. Määräosa voi olla esimerkiksi 1/2 tai 1/3 osuus kiinteistöstä, joka kuvaa kahden tai useamman henkilön omistusosuutta kiinteistöstä. Määräosa muuttuu itsenäiseksi kiinteistöksi maanmittaustoimituksen yhteydessä, tyypillisesti halkomalla (joskus myös lohkomalla). Määräosaa ei pidä sekoittaa määräalaan, joka puolestaan tarkoittaa tiettyä, rajoiltaan määrättyä kiinteistön…

Lue lisää

Määräala

Määräala tarkoittaa kiinteistön tai muun rekisteriyksikön rajoiltaan tai pinta-alaltaan määrättyä osaa, jota ei ole muodostettu maanmittaustoimituksella itsenäiseksi kiinteistöksi. Tyypillisesti määräala erotetaan omaksi kiinteistökseen lohkomisella. Määräala katsotaan osaksi emäkiinteistöä siihen asti, kunnes se erotetaan maanmittaustoimituksessa itsenäiseksi kiinteistöksi. Kts. emäkiinteistö, lohkominen

Loma- ja matkailualue

Loma- ja matkailualue on asemakaavaan määritelty alue, joka on varattu loma-asutukseen, lomailuun ja/tai matkailun ja kurssikeskusten tarpeisiin. Alueen tarkemmat maankäyttö- ja rakennusoikeudet on määrä suunnitella ranta-asemakaavalla. Kts. asemakaava, ranta-asemakaava

Lohkotoimitus

Lohkotoimituksessa yksi tai useampi rekisteriyksikköön kuuluva, rajoiltaan määrätty määräala muodostetaan omaksi kiinteistöksi tai siirretään jo olemassa olevaan kiinteistöön. Kts. lohkominen

Lohkominen

Lohkominen tarkoittaa kiinteistötoimitusta, jossa yhteen tai useampaan rekisteriyksikköön kuuluva, rajoiltaan määritetty määräala muodostetaan erilliseksi kiinteistöksi tai siirretään osaksi toista, ennestään olemassa olevaa kiinteistöä. Määräalan tai emäkiinteistön omistaja tai osaomistaja voi hakea lohkomista. Myös sitovan tonttijaon mukaista tonttia koskevan erityisen oikeuden haltija on oikeutettu hakemaan lohkomista, jos vain tontille saadaan oikeuden perusteella rakentaa oikeuden haltijalle kuuluvia…

Lue lisää

Lohkomalla muodostettu tontti

Rakennuspaikat eli tontit asemakaava-alueella syntyvät lohkomisella, jossa määritetään tonttien alueet ja rajat. Tätä ennen alueelle on tehty sitova tonttijako, joka on edellytys sille, että alue saa rakennusluvan. Tontin lohkominen laitetaan aluille omistajan kirjallisella hakemuksella tai kun Maanmittauslaitos on toimittanut kunnalle tiedon määräalan lainhuudosta. Lohkomisen jälkeen tontit merkitään kiinteistörekisteriin. Kts. lohkominen