Tontin myyminen

Tontin myyminen on rinnastettavissa kiinteistön myyntiin. Tonttikaupoista säädetään lailla maakaaressa.

Ennen tontin (kiinteistön) laittamista myyntiin myyjän kannattaa selvittää kaavoitukseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet, joista saa tietoa esimerkiksi oman kunnan kiinteistöpalvelukeskuksesta. Jos kyseessä on pientaloalue, myyjän kannattaa tarkistaa myös rakennusoikeus sekä se, kuinka monta ja minkälaista rakennusta tontille saa rakentaa.

Myyjän kannattaa hankkia kaikki tonttiin liittyvät asiakirjat, joilla on olennaista merkitystä ostajalle. Näitä ovat mm.

  • kiinteistörekisteriote
  • lainhuuto- ja rasitustodistus
  • tontti- ja tilakartta
  • kaavamääräykset

Myös asemakaavapiirroksesta ja johtokartasta voi olla tonttikaupoissa hyötyä.

Lisäksi myyjän kannattaa jo valmiiksi laatia tontin kauppakirja sekä etsiä tonttikaupalle kaupanvahvistaja. Lain mukaan kiinteistön kaupoilla täytyy aina olla kaupanvahvistaja, paitsi jos kiinteistökaupat tehdään sähköisesti; tällöin vahva tunnistautuminen vastaa kaupanvahvistajaa.

Myyjä voi halutessaan pyytää tontille koelaskennan, jonka avulla selvitetään mm. se, miten tontti on lohkottavissa (jos mitenkään) sekä se, minkälaisia rakennuspaikkoja on mahdollista muodostaa tontille.

Mietittäessä hintaa myyjä voi käyttää apuna esimerkiksi asiantuntijaa tai katsoa Maanmittauslaitoksen tietoja vastaavien tonttien toteutuneista kaupoista. Yleisesti ottaen tontin hinta määräytyy rakennusoikeuden mukaan, mutta usein myös tontin lohkottavuus sekä se, kuinka monta taloa tontille voi rakentaa, vaikuttavat tontin hintaan. Mitä enemmän tontille on luvallista rakentaa, sitä arvokkaampi se on.

Myös tontin muodolla, maastolla, sijainnilla ja vesialueilla on olennainen vaikutus tontin hintaan sekä sillä, onko tontilla purettavia rakennuksia.

Muita tontin hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm.

  • markkinoiden kysyntä ja tarjonta
  • alueen yleinen hintataso
  • käyttötarkoitus
  • rakennettavuus

Kiinteistökaupassa, aivan kuten asuntokaupassakin, myyjällä on tiedonantovelvollisuus eli myyjän on annettava ostajalle kaikki tonttia koskevat olennaiset tiedot.

Laki tontti- eli kiinteistökaupoista (maakaari) ei tunne ostotarjouksen käsitystä. Sen sijaan kiinteistökaupoissa käytetään esisopimusta. Esisopimus kannattaa laatia, koska ilman sitä kaupan jompikumpi osapuoli voi vetäytyä kaupasta ilman mitään sanktioita.

Kauppakirjaa laatiessa kannattaa muistaa, että kiinteistökaupan kauppakirja on lainmääräämä, kirjallinen ja määrämuotoinen asiakirja. Siitä on ilmettävä mm. kiinteistön luovutustarkoitus, luovutettava kiinteistö, myyjä, ostaja sekä kiinteistön kauppahinta. Jos kauppakirjaa ei ole tehty määrämuotoon, se on mitätön.

Kts. kiinteistö, kiinteistökaupan muotovaatimus, kiinteistökauppa

Kts. Maakaari (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.