Talon purkaminen

Talon (rakennuksen) purkaminen on lähes poikkeuksetta hyvin suuri operaatio, joka vaatii huolellista valmistautumista. Purkutyöhön liittyy useita alustavia toimenpiteitä liittyen lupiin ja oikeiden asiantuntijoiden palkkaamiseen.

Rakennuksen purkaminen vaatii lähes aina purkuluvan, joka määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan valmistelun vuoksi, purkulupa on pakollinen. Purkulupa on haettava myös silloin, kun yleiskaava määrää sen pakolliseksi. Purkutyötä ei saa aloittaa ennen lainvoimaista purkulupapäätöstä. Jos purkamistyötä ei kuitenkaan aloiteta kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä, purkulupa raukeaa.

Purkulupahakemukseen on liitettävä mukaan erinäisiä asiakirjoja ja selvityksiä, joita ovat

 • toimenpidelupakaavake
 • väestörekisterikeskuksen tilastolomake RK9 (Ilmoitus rakennuksen poistumasta)
 • lainhuutotodistus ja karttaote, johon merkitään purettava rakennus
 • asemapiirros
 • asemakaavaote (jos rakennus sijaitsee asemakaava-alueella)
 • rakennusjäteselvitys (selvitys terveydelle ja ympäristölle haitallisista ja vaarallisista aineista sekä arviointi jätteen määrästä jakeittain)

Jos kyseessä on suuri tai vaikea purkukohde, purkulupahakemukseen vaaditaan myös vastaavan työnjohtajan nimeäminen. Purkulupahakemuksen käsittelyä voi puolestaan nopeuttaa liittämällä hakemukseen valokuvat purettavasta kohteesta.

Purkulupaa ei lain mukaan tarvita, jos rakennuslupa tai muu viranomaispäätös edellyttää rakennuksen purkamista. Purkulupaa ei tarvita myöskään silloin, jos purettava rakennus sijaitsee kaavan ulkopuolella tai kun se on talousrakennus tai muu vähäinen rakennus, kunhan rakennus ei ole rakennustaiteellisesti arvokas tai historiallisesti merkittävä.

Purkutyöstä täytyy kuitenkin aina ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle vähintään 30 päivää ennen rakennuksen purkamista, vaikka purkulupa ei olisikaan välttämätön. Joissakin tapauksissa rakennusvalvontaviranomainen saattaa vaatia ilmoittajaa hakemaan purkulupaa.

Purkuilmoitus voi olla vapaamuotoinen, joskin ilmoitukseen täytyy joitain asiakirjoja liittää mukaan:

 • toimenpidelupakaavake
 • väestörekisterikeskuksen tilastolomake RK9 (Ilmoitus rakennuksen poistumasta)
 • lainhuutotodistus ja karttaote (merkitään purettava rakennus)
 • rakennusjäteselvitys

Näiden ilmoitusten lisäksi purkamisluvan vireilletulosta on ilmoitettava myös lähistön naapureille (viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistaja tai haltija). Tarvittaessa rakennusvalvonta määrittää ne naapurit, joille asiasta on ilmoitettava.

Jätelaissa määritellään purkutöistä syntyvästä jätteestä. Sen mukaan rakennuksen purkamisessa on pyrittävä aina siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja että jätteestä ei aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Koska rakennusjätteen käsittely on luvanvaraista, sen käsittelijällä täytyy olla ympäristölupa.

Ennen kuin rakennusta aletaan purkamaan, on selvitettävä seuraavat asiat:

 • rakennuksen koko, rakenteet, materiaalit sekä mahdolliset vaaralliset aineet (mm. asbesti, PCB, kreosootti sekä öljysäiliöt ja öljy-, maali- ja kemikaalijätteet)
 • soveltuvat työtavat sekä tarvittavat aputoimet (esim. rakenteiden tukeminen)
 • rakennusosien kierrätysmahdollisuudet sekä jätteenkuljetus ja -käsittely

Itse purkutyö tehdään ns. lajittelevana purkuna eli rakennuksen osat ja materiaalit puretaan tietyssä järjestyksessä niiden laatu säilyttäen. Lajittelevan purkutyön järjestys:

 1. Irtaimen poisto ja kierrätys
 2. Metallit talteen (mm. rännit, tikapuut, vesi- ja lämpöputket, säiliöt, kattopellit)
 3. Sisäpintojen purku (mm. tapetit, kipsilevyt, muovimatot)
 4. Kattorakenteiden purku
 5. Eristemateriaalien irrotus
 6. Teräksisten rakenteiden ja runkorakenteiden purku
 7. Perusteiden purku

Kaikki materiaalit lajitellaan purkutyömaalla. Jatkohyötykäyttöön menevät jätteet lajitellaan neljään ryhmään:

 • betoni-, tiili- ja kipsijätteet
 • kyllästämättömät puujätteet
 • metallijätteet
 • kiviaines- ja maa-ainesjätteet

Kunta ilmoittaa rakennuksen purkamisesta ja poistumasta Väestörekisterikeskukseen. Tämä ilmoitus lakkauttaa rakennukseen liittyvät kiinteistövero- ja palovakuutusvelvoitteet.

Kts. lajitteleva purkaminen, rakennelma, rakennus, rakennusmateriaali

Kts. Maankäyttö- ja rakennuslaki (Finlex), Jätelaki (Finlex), Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.