Myyntivoitto

Myyntivoittoa syntyy silloin, kun myytävästä omaisuudesta (esim. kiinteistö, asunto-osakkeet, pörssiosakkeet) saadaan myynnin tai vaihdon yhteydessä korkeampi hinta kuin millä se on hankittu. Yksinkertaistettuna myyntivoitto tarkoittaa siis myynnistä saatua voittoa, joka lasketaan myyntihinnan ja hankintamenojen erotuksesta.

Myyntivoitto on useimmissa tapauksissa veronalaista tuloa, josta säädetään Suomen tuloverolaissa (luovutusvoittovero). Verovelvollisella on kuitenkin oikeus vähentää myyntivoitostaan niiden hankkimisesta ja/tai säilyttämisestä koituneet menot. Näihin menoihin kuuluvat esimerkiksi kiinteistönvälittäjän palkkio, asiakirjakustannukset sekä hankintaan aikoinaan liittyneet varainsiirtoverot. Tämän lisäksi myyntihinnasta voidaan vähentää omaisuuden omistusaikana tehdyistä peruskorjauksista aiheutuneet kulut.

Myyntivoitto verotetaan pääomatulojen veroprosentin mukaan, joiden verokanta Suomessa on 30 %. 30 000 € ylittävältä osalta pääomatulojen verokanta on 34 %. Myyntivoiton laskemiseen voidaan käyttää myös hankintameno-olettamaa.

Kts. hankintameno-olettama, luovutusvoittovero, myyntihinta, varainsiirtovero

Kts. Luovutusvoitto ja luovutustappio (Vero.fi), Tuloverolaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.