Maan arvo

Maan arvo määrittelee tyypillisesti sen, mikä on maan tuottoarvo, kun sitä hyödynnetään markkinoilla. Varsinkin metsämaita arvotetaan niiden kannattavuuden ja tuottavuuden kautta.

Suomessa on käytössä muutamia menetelmiä, joilla mitataan maan arvoa. Näitä ovat summa-arvomenetelmä, omaisuusosien arvo sekä kantohinnat. Esimerkiksi paljaan maan arvo (maapohjan ja taimikoiden sekä puuston odotusarvolisä) määritetään tyypillisesti summa-arvomenetelmällä. Apuna voidaan käyttää myös kokonaisarvon korjausmenetelmää. Metsien osalta maan arvoon vaikuttaa paljon se, miten puusto on jakautunut tukki- ja kuitupuiden välillä.

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.