Oikeudellinen virhe

Oikeudellinen virhe tarkoittaa sitä, että tiettyyn luovutettuun esineeseen tai palveluun kohdistuu jonkin sivullisen tahon omistusoikeus taikka jokin rajoitettu esineoikeus. Tyypillisesti oikeudellinen virhe tarkoittaa myyjän tekemää virhettä kaiken irtaimen tai kiinteän omaisuuden kaupassa.

Tavaran myynnissä on kyse oikeudellisesta virheestä esimerkiksi silloin, kun myyjä ei ole myytävän tavaran oikea omistaja. Tässä tapauksessa oikeudellisen virheen edellytyksenä siis on, että jonkin sivullisen tahon oikeus rajoittaa ostajan oikeusasemaa ilman ostajan suostumusta.

Jos kyseessä on oikeudellinen virhe tavaran myynnissä, ostaja voi vaatia myyjältä uutta toimitusta, hinnanalennusta tai pyytää myyjää korjaamaan virheen. Ostaja voi myös pidättäytyä maksamasta kauppahintaa. Jos oikeudellisella virheellä on ostajalle olennainen merkitys, kauppa voidaan myös purkaa, jonka lisäksi myyjällä on velvollisuus maksaa vahingonkorvausta.

Kiinteistökaupoissa oikeudellisella virheellä tarkoitetaan sitä, että ostaja voi mahdollisesti menettää kiinteistön tai jotakin siihen kuuluvaa kiinteistökaupan ulkopuoliselle taholle. Kyseessä on oikeudellinen virhe myös silloin, jos kiinteistöön kohdistuu panttioikeus tai jokin muu toisen oikeus ostajan tietämättä. Kiinteistökaupassa oikeudelliseksi virheeksi katsotaan myös tilanne, jossa kiinteistön ostaja ei saa lainhuutoa epäselvän omistusoikeuden takia. Muita oikeudellisen virheen tilanteita ovat myös esimerkiksi, jos kiinteistön myyjä on antanut virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa taikka laiminlyönyt tiedon antamista ostajalle

  • lainhuudon saajasta,
  • kiinteistöön kohdistuvasta panttioikeudesta, vuokraoikeudesta tai muusta toisen oikeudesta, tai
  • kiinteistöllä sijaitsevan rakennuksen, laitteen tai muun tavanomaisesti kiinteistöön kuuluvan esineen omistuksesta.

Kiinteistökaupoissa oikeudellinen virhe johtaa tyypillisesti hinnanalennukseen. Jos virhe on olennainen, kiinteistökauppa voidaan myös purkaa.

Kts. asuntokaupan hinnanalennus, hinnanalennus ja kaupan purku kiinteistökaupassa

Kts. Maakaari (Finlex), Kauppalaki (Finlex), Asuntokauppalaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.