Hyvä välitystapa

Hyvä välitystapa on kiinteistönvälitysalalla käytettävä joustava normi, joka muotoutuu muun muassa tuomioistuinten päätöksien, kuluttajariitalautakunnan suositusten, viranomaisten ohjeiden sekä alan vakiintuneiden käytäntöjen mukana. Välityslainsäädännön mukaan kaikessa välitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa.

Hyvän välitystavan keskeisiä asioita ovat muun muassa avoimuus, tunnollisuus välitystoiminnassa sekä lojaalisuus toimeksiantajaa ja kilpailijoita kohtaan.

Kts. Hyvän välitystavan ohje
Kts. Välitysliikelaki (Finlex) , Välityslaki (Finlex)

Tonttimaa.fi on tonttien hinnanmääritykseen, löytämiseen ja välittämiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu.